Forsiden

Høringssvar fra Bergen Næringsråd

Dato: 29.09.2022

Høring av NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Høringsuttalelse fra Bergen Næringsråd

Kapasiteten i overføringsnettet er for øyeblikket den største barrieren for etablering av ny grønn virksomhet i vår region. Etterspørselen har steget raskt og representerer et paradigmeskifte i utviklingen av behovet for overføringskapasitet.

Elektrifisering av sokkelen, økt lokalt forbruk, grønn omstilling og utenlandskabler øker alle trykket på nettet i vår region.

Samtidig er det her, i olje og gassindustrien som er sentrert på Vestlandet, at det skal omstilles. Det er ingeniørkompetansen her som vil være avgjørende for gjennomføringen av det grønne skiftet. Skal omstillingen skje her, må også barrierene for den fjernes.

Gjennom prosjektet "Grønn Region Vestland" har Vestland Fylkeskommune og Næringsforum Vestland kartlagt et betydelig potensial for grønn omstilling og samtidig pekt på den største barrieren for realisering; rask og forutsigbar tilgang på kraft.

Vi oppfordrer myndighetene til å gjøre enda sterkere investeringstiltak i nettet enn det som planlegges for i dag. Med dette vil Norge kunne skape strategiske industripunkt tilrettelagt for fremtidig kraftkrevende grønn industri som vil bidra til å nå regjeringens eksportmål fra fastlandet. Dette er også nødvendig om Norge skal nå sine klimaforpliktelser.

Skal vi lykkes i å skape troverdighet i det grønne skiftet og sikre fremtidig eksportvekst og derigjennom sysselsetting og velferd må nettet bygges ut basert på strategiske analyser av fremtidige behov og ikke reaktivt som i dag.

Bergen Næringsråd består av over 3 000 medlemmer som representerer over 100 000 arbeidsplasser i Bergensregionen.

Med vennlig hilsen


Marit Warncke

Administrerende direktør

Bergen Næringsråd