Forsiden

Høringssvar fra Gloppen kommune

Dato: 21.09.2022

Høyringsuttale frå Gloppen kommune, samrøystes vedteke i kommunestyret 19.09.2022:

Gloppen kommune er tilfredse med at eit einstemmig utval peikar på behovet for større involvering av dei berørte kommunane, og på eit tidlegare tidspunkt, i nettselskapet si planlegging av nytt nett.

Gloppen kommune vil vidare peike på at det er særs viktig med tidleg involvering av dei berørte kommunane i arbeidet med auka overføringskapasitet i dagens linjer.