Forsiden

Høringssvar fra Borregaard AS

Dato: 29.09.2022

Høringsuttalelse - Strømnettutvalget

Vi viser til Strømnettutvalgets rapport og anbefalinger.

Først vil vi anerkjenne det arbeidet som er gjennomført av utvalget. Spørsmål knyttet til strømforsyning og nettkapasitet er av stor betydning for vår virksomhet og de planer vi har for reduserte klimagassutslipp og videre utvikling av vår industrielle virksomhet i Sarpsborg.

Det er et godt og stort arbeid som er lagt ned i å forstå nåsituasjonen. Vi kjenner oss igjen i utfordringene - med mangelen på transparens og kriterier i nettkøen. Utvalgets anbefalinger går langt i å adressere disse utfordringene – med tiltak for å øke effektiviteten, bedre informasjonen og redusere ledetiden i tilknytningsprosessen. Målet må være at køen prioriteres ut fra lønnsomme og «klare» prosjekter som bidrar til industriutvikling med økt verdiskaping og sysselsetting samt reduserte klimautslipp.

Vi vil understreke utvalgets anbefaling om å operasjonalisere nett-tilknytning med vilkår. Vi støtter også at det ikke lenger kan være kostnadsfritt å blokkere/reservere nettilgang, og etter prinsipp om førstemann-til-mølla, slik situasjonen er i dag.

Omtalene av energieffektivisering og forbruksfleksibilitet er god og viktig da disse forholdene må inkluderes i prioriteringer og regelverk for nettilknytning og prioritet.

Vi mener imidlertid at anbefalingene om flere budområder eller nodeprising vil kunne redusere konkurransen om å tilby gode kraftkontrakter på lange vilkår fordi antall tilbydere kan bli redusert.

Et forhold som vi vil anbefale konkretisert og prioritert, er behovet for ny kraftproduksjon og regionale kraftbalanser i tilknytning til industriell virksomhet og utnyttelse av industriområder. En etablering av ny kraftproduksjon på et industriområde eller næringspark vil kunne gi en rask og lite konfliktfylt økning av krafttilgang og uten belastning/bruk av regionalt/lokalt nett. En forutsetning for dette er at regelverk (eks. kapasitetsgrenser), rask saksbehandling og økonomiske forhold (avgifter, støtte mv.) legger til rette
for dette.

Med hilsen Borregaard AS

Per A. Sørlie, adm.dir.

Vedlegg