Forsiden

Høringssvar fra FOSENREGIONEN INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Dato: 30.09.2022

Olje- og energidepartementet- OED
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO

Ref; NOU 2022:6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet

Høringsuttalelse

Kommunene i Fosenregionen uttaler seg samlet til NOU 2022:6 Nett i tide gjennom en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å jobbe politisk med å tilrettelegge for tilstrekkelig kraft for nytt og eksiterende arbeids- og næringsliv i Indre Fosen, Osen, Ørland og Åfjord kommuner.

Fosenregionen vil gjennom denne høringsuttalelsen rette fokus på kapasitet og tilrettelegging for vekst og utvikling.

Norge har forpliktet seg gjennom «Paris- avtalen» om å frem mot 2030 omstille seg og gjennomføre det grønne skiftet. Dette medfører et økt behov for fornybar energi og tilgang på strøm. Kommunene i Fosenregionen vil arbeide for å bidra inn mot disse forpliktelsene, men da må det gjennom statlig tilrettelegging og regulering gjøres mulig.

Fosen har avgitt store arealer og bidratt med naturressurser for å produsere kraft uten at det i særlig grad har gjort kraften og energien tilgjengelig for virksomhetene i Fosenregionen. Det er for flere av våre bedrifter og næringsliv ikke mulig å gjennomføre det grønne skiftet og legge om driften til for å bidra til lavutslittsamfunnet og gjennom dette nå klimamålene. Dette grunnet mangel på strøm fordi strømnettet ikke kan bære fremtidig behov for strøm.

Det er derfor av nødvendighet at regjeringen følger opp ambisjonene i Hurdalplattformens formuleringer om strømnettet; «Sørge for at staten tar et ansvar for å få på plass infrastruktur der den trengs, og når den trengs, herunder at kapasiteten i strømnettet forsterkes i hele landet, og at konsesjonsbehandlingstiden kortes ned.»

Det er særlig dette med behandlingstiden og kapasiteten vi ber om at det prioriteres ressurser til å få forbedret.

Utover dette så støtter kommunene i Fosenregionen utvalget i de anbefalingene som fremmes.

Hilsen

Fosenregionen Interkommunalt politisk råd

Vedlegg