Forsiden

Høringssvar fra Palantir Technologies Norway AS

Dato: 01.10.2022

Strømnettutvalget har levert en grundig og omfattende utredning i NOU 2022: 6 «Nett i tide – om utvikling av strømnettet».

Palantir Technologies (Palantir) er positiv til anbefalingene knyttet til digitalisering og samarbeid for å utnytte den eksisterende nettkapasiteten bedre samt få en moderne tilnærming til utbygging av mer strømnett.

Palantir er et programvareselskap som spesialiserer seg på samhandling med eksisterende data og programvare som allerede er i bruk. Innenfor energi og infrastruktur er Palantir programvareleverandør til infrastruktur-eiere i Nordsjøen, Pacific Gas and Electric (PG&E) og Southern California Edison (SCE). Palantir har lang erfaring med samhandling og digitalisering, og vil i vårt høringsinnspill påpeke forhold som er viktige for at dette skal lykkes.

Kraftsystemet i Norge og Europa står idag i en svært krevende situasjon. Det er viktig å sikre tilgang på nok kraft, samt forsyningssikkerhet. På kort sikt har bedre utnyttelse og samhandling i eksisterende strømnett et kjempepotensial. Fordelen kan være smartere utnyttelse av kapasiteten i distribusjonsnettet uten å måtte ty til nye naturinngrep, det går raskere enn å bygge nye kraftlinjer, og det kan gi besparelser i form av utsatte milliardinvesteringer.

Utvalget peker på (i kapittel 5.9) at behovet og mulighetene for en mer effektiv informasjonsutveksling har økt betydelig. Et viktig tiltak for å kunne utnytte det eksisterende strømnettet bedre er å forbedre digital interoperabilitet på tvers av nettselskapene og øke informasjonsutvekslingen.

Utvalgets anbefaling er i tråd med hva vi mener bør være et viktig satsingsområde innen digitalisering. Det er store muligheter for å utnytte strømnettet bedre ved å sammenstille data fra smarte strømmålere, nettstasjonsovervåking, trafoer og mye mer. Som utvalget påpeker er det viktig at nettet til enhver tid har gode marginer.

I tillegg til kunnskap om overbelastning i nettet, gir digitalisering forebyggende informasjon, ved å sikre linjene mot ekstern risiko (f.eks. trefall på linjer osv.). Bruk av digital teknologi for å redusere mulig nedetid på grunn av eksternaliteter vil igjen sørge for bedre utnyttelse av nettet. Flere av de digitale komponentene som muliggjør slike risikoanalyser eksisterer. Utfordringen er å oppnå samhandling av all eksisterende informasjon. Det internasjonale markedet viser oss at det finnes eksisterende løsninger for dette.

I tillegg til god samhandling mellom nettselskapene, er det viktig at kraftprodusenter blir en del av denne diskusjonen. Full oversikt over hvor mye kraft som produseres og hva nettinfrastrukturen har kapasitet til i sanntid, kan bedre effekten, samt gi økt produksjon.

Eksempelvis, kan eksisterende data rundt en vindkraftpark i større grad samhandles med data fra nettselskapene, da vil marginene kunne reduseres og sanntidsproduksjonen økes. Dette forutsetter god informasjonsdeling mellom de ulike aktørene, som ikke går på bekostning av konkurransesensitiv informasjon.

Palantir mener basert på det vi vet så langt, at den norske kraftinfrastrukturen er godt digitalisert sammenlignet med andre markeder. Vår vurdering er at digitale systemer har blitt bygd opp over tid, men med begrenset mulighet til å kobles mot andre systemer.

Palantirs anbefaling er å bruke eksisterende digitale løsninger og gjennom integrasjon på en sikker måte, i stedet for å bygge tilpassede nye, tidkrevende og dyre totale digitale løsninger. Vi mener dette er en mer kostnadsbesparende og mer effektiv tilnærming.

Copyright © 2022 Palantir Technologies Norway AS ("Palantir"). Alle rettigheter forbeholdt. Innholdet gitt her er kun gitt for informasjonsformål og skal ikke skape noen form for garanti.