Forsiden

Høringssvar fra Sokndal Kommune

Dato: 25.09.2022

Høringsinnspill av «NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet»

Sokndal Kommune i Rogaland ønsker med dette å gi høringsinnspill.

Sokndal Kommune stiller seg bak høringsinnspill til New Kaupang i Rogaland. Vi vil i tillegg legge til at situasjonen i Norge med store regionale forskjeller på strømpris er svært bekymringsverdig. I et samfunnsperspektiv er sikker tilgang til kraft helt nødvendig, og store variasjoner i kraftpris utgjør etter vår mening en betydelig samfunnsmessig sikkerhetsrisiko. For det lokale næringslivet og innbyggerne i kommunen er det høye prisene på energi av stor betydning. Vi ser det som helt nødvendig at en innfører tiltak som reduserer virkningene av høye kraftpriser for lokalsamfunnet.

Vi vurderer det som nødvendig å se spesielt på muligheter der en kan støtte opp om lokale produksjoner av kraft og en bærekraftig utvikling av kraftnettet i regionen og mellom landsdeler. Tidsperspektivet for utvikling og konsesjonsbehandling av nye nettanlegg vurderes som for lang, og vi ser det som helt nødvendig å redusere saksbehandlingstiden hos konsesjonsmyndighetene.

Viser for øvrig til oppsummering fra New Kaupang med flere foreslåtte tiltak:

Innføring av frister og framdriftsplaner

Bedre og tidligere involvering og utredninger, og mer parallelle prosesser

Bedre forarbeid og forbedring av søknader

Mer bruk av «fast-track» for mindre saker

Bruk av betingede anleggskonsesjoner

Økte ressurser til konsesjonsmyndighetene

Setter et mål om 40 % kortere saksbehandlingstid

Vi vil også fremheve forslaget til New Kaupang om endring av strategien for utnyttelse av nettet til å basere seg på N-0,9 og utvide ordningen med tilkopling på vilkår. Systemdriften omfatter i prinsippet hele nettet også de regionale nettene. Den operative drift kan i større grad delegeres på til de regionale selskapene. Systemdriften er i dag styrt fra Oslo. De regionale selskapene blir i stor grad passivisert. En regional optimalisering ville gitt mulighet for totalt sett bedre utnyttelse av nettet sammen med innføring av digitale løsninger

Sammen må vi se på løsninger og de lokale myndighetene må bli involvert i stor grad. Kun gjennom lokal forankring kan vi finne gode løsninger som samsvarer med både nasjonale og lokale behov.