Forsiden

Høringssvar fra Linea AS

Dato: 28.09.2022

Høringssvar fra Linea AS NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet


Linea AS har gått igjennom NOU 2022:6 og er generelt godt fornøyd med konklusjoner og tiltak som er skissert i utvalgets rapport. Vi er godt i gang med å implementere en del av de tiltakene som er skissert for nettselskap og tror disse vil hjelpe oss i utviklingen av nettet.

Men, vi har noen ankepunkter til utvalgets mandat:

Mandatet til strømnettutvalget har ikke tatt med effekten reguleringen av nettselskap har. Fra tidligere år har vi opplevd at investeringer i regionalnettet tar ned vår effektivitet, se figur under, Dette opplevde vi gjennom perioden med utbygging av småkraftproduksjon, hvor vårt konsesjonsområde hadde en forholdsvis stor del av utbyggingsprosjektene i Norge. Vår effektivitet falt jevnt fra oppstarten (2010) og holdt seg lav fram til 2019. Eierene viste ansvarlighet og det ble ikke betalt ut utbytte fram til 2022.

Vi er redd for at vi nå havner i samme situasjon pga. faktisk ledig kapasitet fra Statnetts side i vårt område, som gjør at utbygging av nettet til industriformål vil gå hurtigere enn i andre deler av nettet, ref. våre estimat på effektivitetsutviklingen vår fra i 2022 til 2032 (se figur). Og dette beskriver bare det vi må bygge ut pga. innmeldte tilknytninger. Nye tilknytninger og kapasitet framover er ikke hensyntatt.

Innspill til utvalgets tiltak og innstillinger:

Konsesjonsprosessen: Utvalget har fokusert på kapasitet NVE og hva nettselskapene har forberedt av klargjøring før konsesjonssøknad sendes inn. Dette er helt riktig, men en litt mer dramatisk omlegging for konsjesjonsbehandling kunne vært å gi nettselskapene en større del av prosessen der også høring av egen søknad omhandles, slik at NVE kun må sjekke ut at behandlingen har vært korrekt og at de punktene de sjekker er OK. Dette vil bidra til bedre demokratiske prosesser lokalt og samtidig dra ned behandlingstid og unngå konflikter på et sent stadium.

Tilknytningsprosessen: Det foreslås at NVE skal inn og kontrollere nettselskapene på at tilknytningsprosessene foregår riktig. Det finnes kontroll av dette allerede i dag igjennom innsynsrett og muligheter for kundene til å påklage nettselskapene. Her burde bransje og NVE etablere klare standarder slik at kundene kan se om disse følges. Vi finner det ikke formålstjenelig å øke NVE’s oppgavemengde ytterlige på noe som fungerer i dag og kan fungere bedre med helt klare standarder.

Med vennlig hilsen

Linea AS

Steinar Benum

Daglig Leder

Vedlegg