Forsiden

Høringssvar fra Teknisk Gruppe, Etne (Forum for Sjø og Jordkabel Teknologi)

Dato: 28.09.2022

I forbindelse med Høring av NOU 2022: 6 Nett i tide – om utvikling av strømnettet så har vi i Teknisk Gruppe, Etne (endret navn til-) Forum for Sjø og Jordkabel Teknologi (www.FSJT.no)

følgende kommentarer som Høringsinnspill:

Strømnettsutvalget har levert inn sin innstilling og følgende er å lese i pressemeldingen derfra;

Det er viktig at de investeringene som gjøres i strømnettet er samfunnsøkonomisk lønnsomme, både for å unngå unødig store, irreversible natur inngrep og for å begrense kostnadene for brukerne av nettet. For å redusere ledetiden, utnytte eksisterende nett bedre og oppnå en samfunnsmessig rasjonell utvikling av strømnettet, er blant annet tidlige og bedre utredninger og involvering av berørte aktører, økt digital samhandlingsevne og bedre prissignaler viktige tiltak.

I tilegg sies det;

For det første vil utvalgets anbefalinger kunne bidra til betydelig redusert ledetid, særlig for større nettanlegg. Dette skjer blant annet gjennom forslag om frister og framdriftsplaner, tidligere og bedre utredninger og mer bruk av parallelle prosesser. Et viktig budskap er at det er både mulig og nødvendig å forbedre prosessene og redusere den samlede ledetiden for store nettanlegg, uten at det går på bekostning av hensynet til kvalitet eller involvering av berørte aktører.

Tvert imot er et sentralt forslag at bedre og tidligere involvering av berørte aktører kan bidra til å redusere den samlede ledetiden.

Kommentar fra Forum for Sjø og Jordkabel Teknologi.

300/420kV nettets (Sentralnettet) historie frem til i dag har vært nærmest uten unntak store mastert, linjestrekk og traser over fjord og fjell som berører et stort antall grunneiere i tillegg til kommuner og interesseorganisasjoner.

Og denne løsningen (over fjord og fjell ) har også i like mange år skapt mye frustrasjon, sinne og usikkerhet for folk, både for de direkte involverte men også for mange andre som ser denne måten å føre frem energi på er en unødige raseringen av naturen.

Vi ser derimot ikke at dette som forbigående men tvert om en sterkt økende reaksjon.

Og de neste årene er det planlagt store nett utbygginger med like omfattende oppgraderinger av eksisterende nett i tilegg til bygging av et stort antall vindmøller.

Effekten av dette er noe vi mener Utvalget har undervurdert - ifht. Mandatet.

Utvalgets har gitt sine anbefalinger med bla. forslag om bla. frister og framdriftsplaner, tidligere og bedre involvering og utredninger, og mer bruk av parallelle prosesser - som vil gi betydelig redusert ledetid, særlig for større nettanlegg.

Vi mener positivt at forslagene vil Utvalget har lagt frem vil bidra, men mener også at her er potensiale for mye mer.

Etter vår mening så er Mandatet tydelig nok, men at Utvalget ikke ser effekten av sjøkabel sin virkning på vesentlig kortere ledetid - undres vi over. Her må Strømnettutvalget gjøre betydelig mer arbeid for å prioritere 420kV sjø- og jordkabel løsninger i stedet for høyspentlinjer.

Færre involverte grunneiere og høringer ( Jo færre kommer - desto mindre søl")

En vet at ved sjøkabel alternativet vil bla. antall involverte grunneiere og kommuner/høringer reduseres til et minimum, og da går prosessen naturligvis mye raskere.

Ved sjøkabel så er det utfra land ("marbakken") og det er kun kommunen, fylke/stat som er høringsinstanser - og bortimot ingen grunneiere.

Og den tekniske installasjonen/utførelsen ved undersøkelser, grunnarbeider/graving, legging og etterfylling har et snitt på 10 km/døgnet enkeltvis.

At Utvalgs rapporten ikke ser noe av sjøkabelens betydelig potensiale/gevinst for redusert ledetid er både beklagelig og skuffende, men vi både leser og kjenner igjen her en del utdatert teknisk og økonomisk monolog fra miljøer i & rundt Statnett/NVE - liggende i bunn.

Og det er beklagelig.

For ved utbygginger og investeringer f.o.m. Konsept utredninger t.o.m. Konsesjonssøknaden, er det nesten ensidig Økonomisk nå-verdi (investering/prosjektkostnader) som blir lagt til grunn i investeringsbeslutninger.

Drift & vedlikeholdsutgifter er mer eller mindre et ikke tema her.

I Utvalgets konklusjoner synes dette også å være basis for de videre vurderinger og konklusjoner dessverre.

Bygging og drift

I Oslo Econonomics (delrapport) sies bla;

Jord- og sjøkabler bidrar riktignok til mindre tap i nettet sammenlignet med luftledninger.

Det er ved høy overføringskapasitet at forskjellene i elektriske tap blir merkbare. Dette taler isolert til fordel for kabler.

Når overføringskapasiteten er høy blir imidlertid også kostnadsforskjellene mellom kabler og luftledninger høyere, ettersom det blir nødvendig med flere kabelsett og dermed en ekstra høy investeringskostnad for jord- og sjøkabel.

Som allerede nevnt så vil sjøkabel alternativet redusere ledetiden betraktelig, men i tillegg gir det en drifts-gevinst både ved nett-tap/leveranse og risiko som styrker kunden/industrien med stabil og sikrere strøm-levering - som igjen gir bedre forutsigbarhet, regularitet og lønnsomhet både for produsent og kunde.

Regularitet og driftssikkerhet er også et betydelig element i varslede kommende klimaendringer (mer vær og vind) og studier & rapporter sier at sjøkabel gir en lavere risiko for utfall/nedetid.

Risiko for bla. sabotasje reduseres også betraktelig - noe som igjen - positivt slår ut på regularitet og red. driftsutgifter.

Og kanskje viktigste av alt.

Utvalget foreslår videre at; Transmisjonsnettet på 300 og 420 kV spenning fortsatt skal bygges som luftledning men kabel kan vurderes i følgende unntakstilfeller.

Utredning av jord- og sjøkabel skal gis en overordnet omtale i konseptvalg utredninger, meldinger og søknader om nye kraftledninger i regional- og transmisjonsnettet.

Grundigere utredninger av konkrete kabel alternativer skal gjøres der det er grunn til å anta at kabel og luftledning har tilnærmet like investeringskostnader, eller der ett eller flere av unntakene beskrevet ovenfor er til stede

Transmisjonsnettet ved luftledning har med Statnett /den Norske stat) gjennom årene tatt mange liv og skadet enda flere, både ved nett-utbygginger og gjennom drift og vedlikehold av nettet.

Når også kommende store nettutbygging i landet står for døren med hele 40 % utvidelse, hvor både byggetid og høyere tempo er tydelig kringkastet fra myndighetene, så er det nærmest ufattelig at det ikke stilles ett eneste spørsmål fra ansvarlige (politikere, myndigheter/NVE eller Statnett) - eller fra Strømnetts utvalget rundt denne arbeidsformen med såpass høy-risiko for liv og helse.

Hadde vi ikke noe alternativ var kanskje saken en annen, men vi har både folk og utstyr i dag, fra vår egen Subsea & Maritim bransje fra "øverste hylle i verden" - som daglig legger kabler fra A - B nærmest "uberørt av menneskehånd" - og hvor risiko for liv og helse er derimot minimal.

Men allikevel "bestemmer noen" at veien videre skal fortsatt være:

Den billigste, den mest risikofylte - og den med de aller verste konsekvenser.

Er dette mulig i et sivilisert humant samfunn?

Kan noen egentlig stå frem og forsvare et sånt valg?

Oppsummert

1. Vi støtter Utvalgets forslag for å redusere ledetiden å utnytte eksisterende nett bedre og oppnå en samfunnsmessig rasjonell utvikling av strømnettet, tidligere og bedre utredninger og involvering av berørte aktører, økt digital samhandlings evne og bedre prissignaler viktige tiltak samt forslag om frister og framdriftsplaner, tidligere og bedre utredninger og mer bruk av parallelle prosesser.

2. Utvalget må se på Sjø og Jordkabel i en økonomisk og teknisk helhet "en livssyklus", og ikke begrense seg til nåverdi/investeringskostnader.

3. I tillegg er det svært betenkelig å videreføre dagens- og utvalgets tekst for videre den utbygging av Sentralnettet når vi vet både risikoen og konsekvens for mennesket og for naturen.

Denne må endres;

Transmisjonsnettet på 300 og 420 kV spenning fortsatt skal bygges som luftledning men kabel kan vurderes i følgende unntakstilfeller..

Utredning av jord- og sjøkabel skal gis en overordnet omtale i konseptvalg utredninger, meldinger og søknader om nye kraftledninger i regional- og transmisjonsnettet.

4. Forum for Sjø og Jordkabel Teknologi ser ved våre 3 punkter/Oppsummeringer - en bortimot halvert ledetid i tillegg til en vinn vinn for alle parter mennesker og natur - både nå og i fremtiden.

Se også www.FSJT.no og facebook gruppen Nei til monstermaster i Etne, Skånevik og Vindafjord | Facebook.

Hilsen

Forum for Sjø og Jordkabel Teknologi

Dag Jørgen Neraal

Johan Strømsvold

Grethe Tesdal