Forsiden

Høringssvar fra Forbundet for Ledelse og Teknikk

Dato: 19.08.2022

Høringsuttalelse fra Forbundet for Ledelse og Teknikk

AD NOU 2022:6 – Nett i Tide

FLT ønsker å gi en positiv tilbakemelding på at dette viktige arbeidet ble igangsatt, og for det grundige arbeidet som er gjort av utvalget. Særlig ønsker vi å støtte forslagene som går på digitalisering, og bedre oversikt i sektoren. Vi har en bekymring i forbindelse med utvalgets arbeid, som vi ønsker å løfte inni den videre prosessen.

Utvalget slår fast at det foreligger ulike scenarioer og anslag for kraftbruken i Norge. FLT synes det er mye fornuft i Statnett sine beregninger hvor de tar utgangspunkt i hvor mye energi det er behov for, basert på målsetningene som er satt. Alle anslagene viser uansett vekst i forbruket. Dette skyldes blant annet landets klimamål og elektrifiseringen, for eksempel elektrifisering av transportsektoren.

Mangel på energi fører til at man må prioritere hvem som skal få tilgang til energien. Når en ny industri skal etablere seg, er det behov for nettilgang. Den nye industrien melder inn behov, og får reservert tilgang i nettet. Det har ikke vært noe problem til nå. Dagens prinsipper for tildeling av tilknytning til nettet har gått fint, fordi man har hatt større kapasitet enn etterspørsel.

Nå som elektrifiseringen skyter fart, vil det bli større kø for å få tilgang på energi. Det er ikke nok energi i nettet. Økt forbruksvekst vil altså føre til kø i systemet. Det vil si at man må prioritere mellom bedrifter som ønsker energi. Spørsmålet er dermed hvordan man ordner køen. Hvem skal få energi først? Prinsippet for kø nå er «førstemann til mølla». Det vil si at de som ber om strøm først, får det.

Prinsippet man har brukt er tidspunkt for søknad. Men det kan stilles spørsmål om dette er riktig prinsipp? Utvalget mener dette, men de drøfter ikke om det er andre prinsipper som skal være viktigere når man etablerer en industri. Andre prinsipper som kunne vært kriterier for å komme først i køen kunne vært lavt klimagassutslipp, økt sysselsetting og positiv påvirkning på lokalsamfunnet. Forbundet for Ledelse og Teknikk mener at kriterier som sysselsetting, ringvirkninger i lokalsamfunnet, og klimagassutslipp burde vært drøftet mer inngående i utvalgsarbeidet. Man kan ha helt forståelige og rettferdige krav til økt sysselsetting og ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Med det prinsippet utvalget foreslår, vil for eksempel datasentre komme i køen før batteri-industri. De siste gir høyere sysselsettingsgrad. En slik kø-ordning vil være uheldig både for strømforbruket og sysselsettingen. Datasentrene bruker mye energi. Dette dilemmaet drøftes ikke i utvalgsarbeidet, det slås bare fast at en ønsker «førstemann til mølla» prinsippet. Dermed får vi ikke en viktig politisk debatt om fordeling av energien i dette landet.

FLT ønsker videre at samfunnet får en oversikt over hvor mange industriprosjekter som står i kø i tilgangen til strøm, og hvem disse er. En offentliggjøring av kø-listene støttes. Vi håper på fortgang på de øvrige tiltak som er foreslått i utvalgets arbeid, og ønsker lykke til i den videre behandlingen av NOU 2022:6 – Nett i tide.

Vennlig hilsen

Forbundet for Ledelse og Teknikk

Ulf Madsen

forbundsleder