Forsiden

Høringssvar fra Offshore Norge

Dato: 30.09.2022

Offshore Norges høringsinnspill til NOU 2022:6 -Nett i tide

Offshore Norge viser til OEDs høringsbrev 14.juni 2022 om Strømnettutvalgets rapport (NOU 2022:6 "Nett i tide - om utviklingen av strømnettet").

Innledningsvis vil vi understreke at tilgang til nett er en forutsetning for at eksisterende og ny industri skal kunne levere på forventningene om klimagassreduksjoner, verdiskaping og nye grønne arbeidsplasser. Offshore Norge vil her vise til Industri- og energipolitisk plattformen som LO og NHO med tilhørende landsforbund og landsforeninger kom med i mai 2021, og statusrapporten fra september 2022. Plattformen viser at det er mulig å elektrifisere samfunnet, inkludert at vi i olje- og gassnæringen når våre klimamål, og samtidig legge til rette for nye industrietableringer. Et tjenlig kraftoverføringsnett med god kapasitet er en forutsetning for dette. I tillegg må norsk kraftproduksjon økes tilsvarende som forbruket, og det må gjøres raskt.

Offshore Norge mener at utvalget kommer med gode forslag til hvordan en kan redusere tidsbruken i nettutviklingen for å ivareta samfunnsnyttig utvikling av nettet og forbedre tilknyttingsprosessen. Vi merker oss blant annet at utvalget mener at deres forslag vil redusere ledetiden i store nettanlegg fra dagens 7 -14 år til 6-8 år. En slik reduksjon i ledetid vil være på et nivå som bør legges til grunn i den videre behandlingen av utvalgets forslag, men vi merker oss at Statnett i sitt høringssvar (datert 26.08.2022) utfordrer utvalgets anbefalinger, da det meste av nettkapasitet til forbruk er reservert lenge før nettet er ferdigstilt, og at dagens behov for nettutbygging allerede er omfattende.

Offshore Norge vil først komme med noen kommentarer rundt elektrifisering av norsk sokkel, før vi gir noen utdypende kommentere til de tre overordnede temaene.

God tilgang på nett avgjørende for elektrifiseringen av norsk sokkel

Elektrifisering av norsk sokkel er en forutsetning for at Norge skal nå sine klimamål. Norge har satt en nasjonal ambisjon om 55 prosent utslippskutt innen 2030, og klimanøytralitet innen 2050. Petroleumsnæringen legger til grunn Stortingets mål om 50 prosent absolutt utslippsreduksjon, vedtatt i forbindelse med behandling av de midlertidige endringene i petroleumsskatten våren 2021. Næringen gir årlig ut en statusrapport (KonKraft "Framtidens energinæring på norsk sokkel. Klimastrategi mot 2030 og 2050. Statusrapport 2022": www.konkraft.no.) for måloppnåelse i tråd med klimamålene. Årets rapport viser at elektrifisering med kraft fra land reduserer de samlede norske utslippene med rundt 9 prosent innen 2030, og er det viktigste tiltaket for å nå næringens klimamål. Elektrifisering av sokkelen er et effektivt klimatiltak som også gir reelle utslippskutt globalt. Samtidig er det dilemmaer og problemstillinger knyttet til kraftsituasjonen og det framtidige kraftbehovet i Norge. Industrien utvikler løsninger for økt kraftproduksjon, samtidig som utslippene reduseres.

Europa og Norge er i dag i en krevende energi- og kraftsituasjon og nye elektrifiseringsprosjekter på norsk sokkel vil påvirke kraftsituasjonen i Norge. Samtidig er Norge og verden avhengig av at klimagassutslippene reduseres.

Den fornybare kraften har vært og er et av våre viktigste konkurransefortrinn både for å etablere ny industri, men også for å nå klimamålene. Det er derfor helt avgjørende at Norge bygger ut mer fornybar energi, både på land og til havs for å møte den fremtidige forbruksveksten. Offshore Norge vil her vise til at havvind fra norsk sokkel vil bidra med mer kraft til strømnettet. Her jobber havvindnæringen og myndighetene for å få en raskest mulig utbygging av havvindparker for å forsyne ny fornybar kraft til nettet innen 2030. Utslippskutt må skje raskt og kraft fra land gir mulighet til å gjøre betydelige utslippsreduksjoner raskt. Næringen utreder og gjennomfører også mange andre klimatiltak, slik som CO2-fangst og –lagring, hydrogenproduksjon, havvind og mineralvirksomhet. Tiltak utover elektrifisering anser vi ikke modne nok til å kunne gi vesentlig effekt fram mot 2030.

Behovet for kraft fra land gjør at tilgang på tilstrekkelig nettkapasitet til riktig tid er avgjørende for at olje- og gassnæring, og dermed Norge skal nå sine klimamål.

Tiltak for å redusere tiden det tar å planlegge og konsesjonsbehandle nettanlegg

Offshore Norge støtter utvalgets anbefalinger som skal gi bedre og tidligere involvering, og mer parallelle prosesser. Offshore Norge vil her vise vårt innspill til utvalget hvor vi understreket at en rask og god konsesjonsprosess avhenger av en tett og god dialog mellom Statnett og de regionale/ lokale nettselskapene (og RKSUene), lokale- og regionale myndigheter, naturverninteresser og industri/ næringsinteresser. Denne dialogen må starte tidlig for å få sikre at konseptvalgsutredninger er basert på relevant kunnskap. Offshore Norge er positive til Statnett sitt forslag om områdeplaner, og mener deres foreslåtte inndeling virker fornuftig, gitt at disse ikke krever mer ressursbruk og kommer på toppen av alle andre utredninger. Noen av de eksisterende prosesser antar vi blir faset ut slik at ressursbruken reduseres både i timeverk og tidsplan.

Offshore Norge har merket seg at utvalget viser til eksempler fra olje- og gassnæring for hvordan en positivt kan jobbe for å få til mer effektive prosesser blant annet ved mer parallelle prosesser. Offshore Norge vil her vise til at prosessen for godkjenning av utbyggingsplan av et olje- og gassprosjekt (PUD) med konsekvensutredning (KU) er betydelig raskere enn å få konsesjon fra NVE. Om nettforsterkninger ikke modnes i tide står man i fare for å vente på konsesjon for å starte anleggsarbeid på land. Det er problematisk å sette en utbygging ‘på hold’ for å vente på konsesjon. Dette skyldes ikke bare tapt samfunnsnytte, men kan også føre til økte kostnader og større risiko. Offshore Norge vil derfor påpeke viktigheten av at de ulike prosessene ved en olje- og gassutbygging med en kraft fra land-løsning blir samordnet (PUD, KU Konsesjonsprosess NVE og tilkopling Statnett/ Regionallnett).

Tiltak for samfunnsmessig rasjonell utvikling av nettet

Utvalget påpeker at det er viktig at eksisterende nett utnyttes best mulig. Offshore Norge vil her påpeke at det viktig at realistiske forbruks- og produksjonsplaner ligger til grunn for tilknytningssaker. Dette for å unngå unødig tidsbruk på lite levedyktige og formålstjenlige løsninger. Metodikken for å trygge realistiske planer blir vurdert kan være enten i form av en kø-avgift, eller utarbeiding av tildelingskriterier som synliggjør dokumenterbare planer av en viss modenhetsgrad

Tiltak for å forbedre tilknytningsprosessen

Offshore Norge vil påpeke at det er viktig å få en realisme i forbruksplaner og tilknytningssaker slik at en ikke binder opp kapasitet i systemet unødvendig, og støtter derfor anbefalinger knyttet til utvikling av et kapasitetskart og tilknytningsregister (jf. kapittel 7.4.1), felles retningslinjer for reservasjon og køordning (jf. kapittel 7.4.2) og at en viderefører prinsippet om nøytral og ikke-diskriminerende opptreden ved tildeling av kapasitet. Sammen med brukerbetaling for å reservere nettkapasitet kan disse tiltakene bidra til en mer transparent og oversiktlig tilknytningsprosess.