Forsiden

Høringssvar fra Kvam herad

Dato: 18.02.2020

Kvam heradsstyre meiner at det føreligg mange uavklara forhold og føresetnader i den samfunnsøkonomiske vurderinga av NorthConnect. Ein ytterlegare auke av overføringskapasiteten bør avventa erfaringar frå den utvidinga som allereie har fått konsesjon, og gjera nye vurderingar basert på dei. Særleg viktig er omsynet til den kraftkrevjande industrien. Ny, framtidig vurdering bør omfatta konsekvensar av effektkøyring. Me meiner også at det er staten som skal byggja og drifta utanlandskablar. Kvam heradsstyre seier nei til søknaden frå North Connect.