Forsiden

Høringssvar fra Sauda kommune

Dato: 10.03.2020

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO


Deres ref. Vår ref./Saksbehandler Arkivkode: Dato:

11/328-12/20/3913/Rune Kloster Tvedt
K2 - S04
10.03.2020

HØRINGSSVAR FRA SAUDA KOMMUNE VEDRØRENDE - NORTHCONNECT KS OG UTREDNING AV RAMMEBETINGELSER OG PRISUTVIKLING I KRAFTMARKEDET FOR NORGE OG NORD-EUROPA


Sauda kommune viser til høring av NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS og utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa.

Høringsbrevet er lagt fram for politisk behandling. Sauda gir følgende høringssvar:

NEI TIL NORTHCONNECT-KONSESJON!
De tre norske kraftselskapa E-CO Energi AS, Agder Energi AS og Lyse Produksjon AS og svenske
Vattenfall AB har gjennom selskapet NorthConnect KS søkt konsesjon for å få bygd utanlandskabel på 665 km og 1400 MW frå Simadalen i Hardanger til Skottland.

NVE la fram sine vurderingar sent 2019. OED (Olje- og Energidepartementet) skal gjøre vedtak i saken. Høringsrunden går fram til 10.mars 2020.

Etter NVE sine vurderinger vil denne kabelen føre til høgere kraftpris og nettleie i Norge. Dette vil
komme i tillegg til prisøkning på grunn av utanlandskablene som alt er bygd eller er under bygging.

NVE hevdar at NorthConnect vil gi et samfunnsøkonomisk overskot på 8,5 milliardar, fordelt på
levetiden på 40 år. Samfunnsøkonomisk gevinst kommer av at de som tjener på kabelen (kraftselskapa) er langt høgere enn de som taper (strømkundene).

Sauda kommune vil bruke norsk vasskraft til industriell verdiskaping og fordeling i
Norge, ikkje til økt krafteksport. Den omstridte NorthConnect-kabelen vil føre til økt innenlandsk kraftpris og nettleie. Det er store og små straumkundar som må bære kostnaden.

Sauda kommune mener dette vil ha negativ effekt for lokalsamfunnet og kommuner som har kraftforedlende industri. Utflagging av norske industri basert på rein og fornybar norsk vannkraft, til land med låvere klima- og miljøkrav, vil være negativt for Norge både som lokalsamfunn og som industrinasjon.

Sauda kommune er bekymret for at NorthConnect skal føre til ytterlegare press på å få bygd ut vannkraft og vindkraft i sårbare naturområde.

På denne bakgrunn vil Sauda kommune oppfordre Olje- og Energidepartementet om å avslå søknaden fra NorthConnect KS om å få bygge utanlandskabel frå Sima i Hardanger
til Skottland.

Med hilsen
Rådmannen


Rune Kloster Tvedt
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.

Vedlegg