Forsiden

Høringssvar fra EL og IT Forbundet

Dato: 14.02.2020

EL og IT Forbundet er et LO-forbund for ansatte innenfor IKT, energi og el-installasjon. Forbundet har over 39 000 medlemmer.

Høring - NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS og utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa

EL og IT Forbundet mener at ytterligere utenlandsforbindelser ikke bør bygges nå. Statnett har fortiden to mellomlandsforbindelser under bygging. Den ene går til Tyskland, og skal settes i drift i 2020. Den andre går til England, og skal etter planen være ferdig i 2021. Til sammen vil disse øke den totale utvekslingskapasiteten i Norges kraftnett med over 40 prosent.

Norge har utvekslet kraft med våre naboland siden 1960-tallet. Dette har gitt store fordeler for både industrien, kraftprodusentene og forbrukerne i Norge. Energisamarbeid mellom land legger til rett for økt produksjon av fornybar energi hos begge parter, noe som er positivt for arbeidet for reduserte klimagassutslipp. I tillegg er økt verdiskaping i kraftbransjen bra. Det øker de offentlige inntektene fra bransjen, gir overskudd til nye investeringer og legger til rette for ytterligere utvikling av leverandørindustrien med utgangspunkt i hjemmemarkedet.

Det betyr imidlertid ikke at EL og IT Forbundet ukritisk støtter en hver søknad om å bygge nye mellomlandsforbindelser. Utbyggingen av mellomlandsforbindelser har så langt vært trinnvis og kunnskapsbasert. Dette bør være førende også for framtidige konsesjonsbehandlinger. Søknader om å bygge kabler utover de to som allerede er påbegynt, må derfor avventes til vi har høstet erfaringene fra disse to (blant annet prisvirkning).

EL og IT Forbundet mener at mellomlandsforbindelsen skal være Statnett oppgave alene. Med det er ansvaret for hele sentralnettet, inkludert mellomlandsforbindelsene, trygt plassert hos en statlig systemansvarlig, som setter brukernes behov først. Andre aktører skal ikke drifte kraftkabler til utlandet. Det gjelder uavhengig av om eierskapet til selskapene bak prosjektet er privat eller offentlig. Flaskehalsinntektene fra mellomlandsforbindelser skal fortsatt i sin helhet tilfalle Statnett, slik at pengene kan brukes til oppgradering av sentralnettet. Det er viktig for å holde nettleien lavest mulig.

På denne bakgrunnen skal det ikke gis konsesjon til NorthConnect.