Forsiden

Høringssvar fra Line Skår

Dato: 10.03.2020

North Connect

North Connect åpner for at natur med vårt biologiske mangfold i det som betegnes som Europas siste villmark, blir rasert av vindkraft.

Karbonrike torvmyrer tørkes ut, skog, kyst og fjellområder med yrende plante, insekts fugle og dyreliv, blir av Vindkraftbransjen omgjort til industriområder. Urbefolkningens livsgrunnlag blir ofret ukritisk, distrikts Norge, landbruk likeså.

North Connect vil ikke gi reduserte CO₂-utslipp, den vil øke dem! En kabel gir ikke ny strøm, og vil bare «flytte» eksport fra kontinentet til Skottland, hvor CO₂-innholdet i kraftmiksen er mye lavere enn på kontinentet.

Utslippene går da mye mer opp på kontinentet enn de vil gå ned i Skottland, hvis eksport blir flyttet. Dermed øker de globale utslippene.

NorthConnect-prosjektet blir framstilt som et positivt «klimatiltak» av de kommersielle aktørene bak prosjektet. Begrunnelsen er at kabelen, som etter planen skal gå fra innerst i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland, vil føre til 2 millioner tonn reduserte CO 2-utslipp i Skottland. Det aktørene bak ikke forteller noe om, er at strømmen som skal gå i kabelen, må hentes fra den strømeksporten som i dag går til kontinentet.

Norge vil med de to strømkablene som nå er under bygging, til Tyskland og England, få en kapasitet ut/inn av landet på opp mot 80 TWh (milliarder kwh). Det er mer enn halvparten av all norsk kraftproduksjon! Vi har derfor ikke bruk for NorthConnect, hverken for å kunne eksportere eller importere strøm når det er nødvendig. (Maks eksport har vært 22 TWh og maks import har vært 11 TWh.)

Konklusjonen er at NorthConnect er ikke lønnsom som eget prosjekt, men kraftselskapene vil tjene på at strømprisene går opp i Norge!

Det er i hovedsak to alvorlige konsekvenser av økte strømpriser i Norge

· Over noe tid vil økte strømpriser føre til at store deler av prosessindustrien (metallindustrien) i Norge kan bli flagget ut til land som bruker fossil energi. Det vil være negativt for klimaet, og katastrofalt for de mange lokalmiljøene i distrikts-Norge der metallindustri er hjørnesteinsbedrift.

· Økte strømpriser vil bidra til ytterligere økt press for å bygge mer naturraserende vindkraft på land i Norge.

Er denne prisen verdt det? Å ødelegge landet vårt for ingenting!!!!!! Hva er det som feiler regjeringen i dette landet, er ikke folket, landet, distriktene, urbefolkningen, natur med myrer, fjell og biomangfold, kysten vår og naturen vår verdt noen ting. Hva med fremtidige generasjoner? Hva med matressurser og matsikkerhet? Hvem har regnet på dette og hvem har tatt konsekvensutredning?

Line