Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Dato: 15.09.2022

Vi viser til Kultur- og likestillingsdepartementets brev 27.6.2022 med vedlegg.

Det må sikres at lovforslaget samlet sett er innenfor rammene personvernforordningen gir for nasjonal lovgivning. Dette gjelder særlig spørsmålene knyttet til at behandlingen av personopplysninger som forslaget regulerer til dels skal utføres av flere og ulike private rettssubjekter. I den sammenheng vil det etter Justis- og beredskapsdepartementets syn kunne være grunn til å blant annet utrede nærmere hvordan andre land har regulert behandling av personopplysninger på dette området, herunder om det er lagt opp til at behandlingen skal utføres av private rettssubjekter, og i så fall hvilket behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 som er påberopt.

Videre bør det etter vårt syn sikres at formålene i lovutkastet §§ 5 og 9 er angitt så presist som mulig, og at de ulike aktørene som nevnt i lovutkastet §§ 2 og 9 kun kan behandle personopplysninger for de formålene som vurderes å være aktuelle for dem. Slik bestemmelsene nå er utformet, fremstår det som at mange aktører får en vid adgang til behandling av personopplysninger.

I høringsnotatet side 26 og 28 fremgår det at forskrifter gitt i medhold av lovutkastet §§ 8 og 10 «vil kunne inneholde nærmere presiseringer for å sikre egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser». Etter vårt syn bør det her gis noen eksempler på hvilke tiltak som kan være aktuelle. Det må uansett sikres at kravet om tiltak etter personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav g er oppfylt. Tilsvarende gjelder for artikkel 10.

Vedlegg