Høringssvar fra Godkjenningsnemnda for organisert aktivitet som tillater knockout

Dato: 23.09.2022

Godkjenningsnemnda for organisert aktivitet som tillater knockout vil med dette gi sine innspill til lovforslaget.

Lovforslaget er begrenset til behandling av personopplysninger for antidopingarbeid av organer som har signert Wadakoden. Loven omfatter derfor ikke hoveddelen av virksomheten regulert av knockoutloven og knockoutforskriften, herunder Godkjenningsnemnda og formelle sammenslutninger som ikke har signert Wadakoden. Videre krever knockoutloven og knockoutforskriften behandling av helseopplysninger ut over antidopingformål.

Godkjenningsnemnda mener derfor at loven må utvides til å omfatte nemnda og formelle sammenslutninger som ikke har signert Wadakoden, og at virkeområdet utvides til helseopplysninger til idrettsformål. Dette begrunnes særlig i at det gjelder en godkjenningsordning fastsatt i lov og forskrift, og at nemnda utfører sine oppgaver etter opppdrag fra staten.

Godkjenningsnemnda viser til sin nærmere redegjørelse i vedlagte høringsuttalelse av 23.09.2022.

Vedlegg