Høringssvar fra Right To Play

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar til ny lov om pengespill

Avsender: Right To Play

Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet 29. juni 2020 med høringsfrist 29. september 2020. Right To Play har i dag lisens til å drive lotteri etter dagens §7 i forskrift til lov om pengespill, som en del av den utvidede enerettsmodellen. Lotteriets operatør er FotoLotto AS.

Gode rammebetingelser for lisenslotteriene er viktig for å sikre stabile og frie inntekter til internasjonale bistandsprosjekter. Right To Play mener at dagens rammebetingelser har begrensninger som truer lotterienes levedyktighet. Med bakgrunn i dette ber vi KUD om å bedre betingelsene for lisenslotteriene for å sikre at befolkningen får mulighet til å støtte internasjonale humanitære formål gjennom trygge, ikke-vanedannende lotterier.

Right To Play har følgende innspill:

1) I kapittel 6, § 20: ta bort følgende setning: «Disse pengespillene skal ha lav omsetning og premier av begrenset størrelse.»

Innspill til arbeidet med forskrift til lov om pengespill;

2) Omsetningsrammen for lisenslotterier under dagens §7 i forskriftene til Lov om pengespill holdes proporsjonal med Norsk Tipping - minimum 5% av Norsk Tippings totale omsetning.

3) Fjerne tidsbegrensningen på dagens 9-årige lisenser.

1) I kapittel 6, § 20: ta bort følgende setning: «Disse pengespillene skal ha lav omsetning og premier av begrenset størrelse.»

Dagens omsetningsramme forhindrer lotteriene fra å være levedyktige. Vi ber derfor om at følgende setning strykes, i departementets utkast til lovtekst, § 20 «Generelt om pengespillene etter dette kapitlet»: «Disse pengespillene skal ha lav omsetning og premier av begrenset størrelse.» Behovet for å begrense omsetningen ivaretas i neste setning som viser til at dette avgjøres i forskrift. I forskrift blir det avgjørende å definere hva som menes om «lav omsetning».

2) Omsetningsrammen for lisenslotterier under dagens §7 i forskriftene til Lov om pengespill holdes proporsjonal med Norsk Tipping - minimum 5% av Norsk Tippings totale omsetning.

Da rammen for de fem lisensene for private spill-aktører ble satt i 2015 utgjorde de til sammen fem prosent av Norsk Tippings omsetning. Med veksten til Norsk Tipping utgjør de fem lisensene i dag til sammen kun 3,75 prosent av Norsk Tippings omsetning i 2019. Vi forstår behovet med å begrense omsetningen for ikke å utfordre enerettsmodellen men samtidig må omsetningsgrensen holdes proporsjonal med Norsk Tippings omsetning, og da minimum 5% av Norsk Tippings totale omsetning.

I Høringsnotats kapittel 17.2.1 omtales lisenslotteriene som «lotterier med omsetning inntil kr. 300 mill». Denne definisjonen opprettholder et kunstig lavt nivå, og derfor er vårt forslag til definisjon, veldedighetslotterier med særskilt lisens.

3) Fjerne tidsbegrensnineng på lotterilisensene

Dagens lisenser har en varighet på 9 år. Det viser seg å være krevende å etablere bærekraftig drift for en lotterioperatør i løpet av denne perioden. Høye etableringskostnader og fortløpende utbetalinger til organisasjonene gjør at det tar lang tid å sikre sunn drift for operatørene. Pantelotteriet er et godt eksempel på hvor lang tid det tar å etablere en drift med overskudd til både operatør og organisasjon. Med bakgrunn i dette må tillatelsens begrensede varighet tas bort.

Mvh,

Jimmy Vika

National Director Right To Play