Høringssvar fra ØKOKRIM

Dato: 09.09.2020

Svartype: Med merknad

Det vises til høringsbrev av 29. juni 2020.

ØKOKRIM tiltrer departementets drøftelse og konklusjon med hensyn til krav om egnethet for pengespill som omfattes av hvitvaskingsloven. Vi mener også at forslaget til ny § 39 imøtekommer Norges forpliktelser med hensyn til implementering av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv på dette området.

Ut over dette har vi ikke kommentarer til lovforslaget.

Hilsen

Hedvig Moe

Assisterende ØKOKRIM-sjef