Høringssvar fra Norges Musikkorps Forbund

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Norges Musikkorps Forbunds innspill til ny lov om pengespill

Norges Musikkorps Forbund viser til Kulturdepartementets forslag til ny lov om pengespill, datert 29.06.20.

Spillemidlene er en viktig finansierings kilde For Norges Musikkorps Forbund og våre underledd og det er viktig for oss at ikke disse midlene kommer fra virksomhet som bidrar til avhengighet og personlige tragedier. Vi er derfor godt fornøyd med at lovforslaget styrker enerettsmodellen og har fokus på å begrense spillavhengighet og negative sosiale konsekvenser.

Tillatelse til ikke-fortjenestebaserte organisasjoner til å tilby pengespill

I lovforslagets §21 står at overskudd fra pengespillene kan ikke brukes til å finansiere fritidsaktiviteter for voksne. I høringsnotatet står det at dette allikevel ikke skal gjelde for virksomhet som har en sosial betydning av et visst omfang og korps og kor nevnes spesifikt. Vi vil gjerne påpeke at korps og kor ikke bare er en fritidsaktivitet, men også samfunnsnyttig aktivitet som styrker folkehelse, inkludering og kompetansebygging og forbygger ensomhet og inaktivitet.

Forskriftsregulering av tippenøkkelen

I § 14 er tippenøkkelen med fordeling mellom de ulike formålene satt inn. Norges Musikkorps Forbund mener at det er viktig med en regulering som sørger for at overskuddet fordeles ut til frivillige organisasjoner og ikke føres via statsbudsjettet. Vi mener likevel at det er uhensiktsmessig at fordelingsnøkkelen er tatt inn i loven og at det må gjøres en lovendring dersom denne skal endres. Vi mener derfor at fordelingsnøkkel bør fastsettes gjennom forskrift.

Vi mener også at kulturens andel av midler fra tippenøkkelen bør reguleres gjennom forskrift på samme måte som andelen til idrett og humanitære organisasjoner.

Med vennlig hilsen

Norges Musikkorps Forbund