Høringssvar fra Norges Døveforbund

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Norges Døveforbund (NDF) mener at forslaget til ny lov om pengespill vil styrke enerettsmodellen og gi en mer ansvarlig pengespillpolitikk. Norges Døveforbund støtter derfor hovedlinjene i forslaget.

Videre er Norges Døveforbund positiv til at dagens tre lover for pengespill samles i én lov, at ansvaret for pengespill samles i Kulturdepartementet, og at Lotteritilsynet får en tydeligere rolle og utvidete fullmakter til å reagere mot aktører som bryter lovverket. Dette vil gi en mer helhetlig regulering av pengespill i Norge.

Det er positivt at fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping videreføres. Samtidig vil Norges Døveforbund uttrykke bekymring for at departementet vurderer å endre praksisen med forskuddsutbetalinger til nærmere bestemte overskuddsmottakere, herunder Stiftelsen Dam. Skulle praksisen med forskuddsutbetalinger endres, kan det utløse endringer i når Stiftelsen Dam kan utlyse og dele ut prosjektmidler, noe som vil negativt påvirke Norges Døveforbund og de omtrent 200 andre organisasjonene innen helsefrivilligheten som kan søke midler fra Stiftelsen Dam.

Norges Døveforbund ønsker en sterkere innsats mot spillavhengighet. Den foreslåtte avsetningen til tiltak mot spillavhengighet er for lav og bør økes til minimum 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping.

Ut over dette støtter Norges Døveforbund høringssvaret til Stiftelsen Dam.