Høringssvar fra Diabetesforbundet

Dato: 28.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Diabetesforbundet om ny lov om pengespill

Viser til høring på regjering.no om ny lov om pengespill og takker for muligheten til å delta.

Den foreslåtte loven om pengespill skal erstatte gjeldende lover for pengespill som inkluderer lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Lovforslaget innebærer en oppdatering og samling av disse tre lovene, men introduserer også nye bestemmelser.

Diabetesforbundet stiller seg bak formålet og intensjonen med lovendringen som er å forebygge spilleproblemer og sørge for at pengespilling foregår på en ansvarlig måte. Diabetesforbundet er også positiv til en videreføring og styrking av enerettsmodellen.

I tillegg stiller vi oss bak Stiftelsen Dams ønske om å videreføre dagens praksis med forskuddsutbetalinger. En videreføring vil gjøre det mulig for Stiftelsen Dam å legge opp til utlysninger, søknadsfrister og utbetalinger etter organisasjonenes behov.

Hilsen

Bjørnar Allgot

Generalsekretær i Diabetesforbundet