Høringssvar fra Press - Redd Barna Ungdom

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Til Kulturdepartementet 29.09.20

Press - Redd Barna Ungdoms høringssvar til departementets forslag til ny lov om pengespill

Press – Redd Barna Ungdom viser til Kulturdepartementets forslag til ny lov om pengespill, datert 29.06.20. Vi ønsker med dette å komme med våre innspill til forslaget.

Om Press

Press – Redd Barna Ungdom er Norges eneste barne- og ungdomsorganisasjon som utelukkende jobber for å ivareta barns rettigheter. Vi tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og det barn selv mener er barnets beste i vår politikk. Vi har rundt 1000 medlemmer og driver både aktivitet og politisk påvirkning med våre 20 lokallag over hele landet.

Generelle kommentarer til forslaget

Som en mottaker av overskudd fra pengespill gjennom frifondsordningen er det svært viktig for oss at Norsk pengespillpolitikk innrettes på en slik måte at ansvarlighet settes før inntjening. Det er alltid en løpende vurdering om vi kan søke på støtteordninger med pengespill som opphav. Derfor er vi glad for at departementet i sitt forslag viderefører enerettsmodellen, styrker ansvarlighetstiltak og samler alt ansvar under kulturdepartementet. Dette er viktige forutsetninger for at vi kan kunne fortsette å være mottakere av overskudd fra pengespill.

Om grasrotandelen og reklame for pengespill

I høringsnotatet presiseres det at i «Retningslinjer for markedsføring i regi av Norsk Tipping og Norsk Rikstoto» presiseres at «markedsføring ikke må rettes mot personer under 18 år og at personer under 18 år ikke kan brukes i markedsføringen.». Dette er viktige prinsipper som må gjelde gjennomgående i reklamen for Norsk Tipping, også når man indirekte annonserer for spill gjennom å prate om fordeling av overskudd. Særlig har grasrotandelens innretning utfordringer på dette feltet. Organisasjoner som har barn som målgruppe kan føle seg presset til å bruke barna som kanal for å rekruttere foreldre, besteforeldre og andre voksne som grasrotgivere.

Vi oppfordrer derfor departementet til å finne måter å innrette grasrotandelen på som garanterer at barn ikke havne i situasjoner hvor de reklamerer for pengespill på vegne av sin forening. Dersom dette ikke er mulig bør ordningen avvikles eller erstattes med en annen måte å kanalisere penger på.

Om lootbokser

Vi vil berømme departementet for å ha gjort en god jobb med å sette seg inn i og undersøke et komplisert nytt emne som i stor grad angår barn- og unge. Vi er enige i departementets vurdering i at emnet faller utenfor pengespillovens rammer, men vil likevel påpeke at dette er et viktig og økende fenomen og vi ber om at temaet følges opp av Medietilsynet eller Forbrukertilsynet.