Høringssvar fra De 10 Humanitære (10H)

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Kulturdepartementet

Postboks 8030 Dep,

0030 Oslo

Oslo, 29.09.20

Høringssvar fra 10H –– forslag til ny lov om pengespill

10H (Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Handikapforbund, Kreftforeningen, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Norsk Folkehjelp, Norges Blindeforbund, Redningsselskapet og Redd Barna) ønsker med dette å avgi felles høringsinnspill til regjeringens forslag til ny lov om pengespill

  1. Overordnet

En ansvarlig pengespillpolitikk som reduserer spillavhengighet og motarbeider problematisk spilleratferd er svært viktig. 10H mener at enerettsmodellen er den beste modellen for å begrense de negative konsekvensene av pengespill.

Vi er derfor positiv til at regjeringen legger frem en robust pengespillov som styrker enerettsmodellen for fremtiden, og setter folkehelsen og behovene til sårbare spillere først, samtidig som man viderefører ordningen med at frivillige organisasjoner skal kunne tilby pengespill i begrenset omfang etter en egen lisensmodell. 10H støtter hovedtrekkene i den foreslåtte pengespilloven. Under følger kommentarer til enkelte deler av lovforslaget.

  1. Mål

Vi støtter videre de overordnede føringene for loven, og er positiv til en mer helhetlig og sammenhengende pengespillpolitikk der Kulturdepartementets og Lotteritilsynets roller tydeliggjøres. Vi vurderer at en tydeliggjøring av departementets styringsrolle overfor enerettsaktørene, som foreslått i lovens kapittel 3, styrker den norske spillmodellens legitimitet og ansvarlighet, og sikrer at den er i overenstemmelse med EØS-lovgivningen..

  1. Om lotteriverdighet

10H er glade for at regjeringen viderefører at frivillige organisasjoner skal kunne tilby pengespill i begrenset omfang. Vi er enige i at begrepet «humanitært eller samfunnsnyttig formål» som til nå brukes om lotteriverdige formål er lite presist, og støtter at den nye loven går bort fra dette og heller baserer seg på og tar utgangspunkt Frivillighetsregisteret. I Frivillighetsmeldinga (Meld. St. 10 (2018-2019)) slår regjeringen fast at Frivillighetsregisteret skal brukes som inngangskriterium i ordninger forbeholdt frivillig sektor. Vi er glad for at departementet følger det opp i dette forslaget og ser et forenklingspotensiale i at kravene som stilles til lotteriverdige organisasjoner, samsvarer med andre ordninger som forvaltes av Lotteritilsynet, eksempelvis momskompensasjonsordningen. Frivillighetsregisterets formål er å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter, og det er nettopp i slike tilfeller som dette at det kan virke som et godt forenklingsverktøy.

4.1 Om offentlige oppgaver

I høringsnotatet redegjør departementet for dagens praksis om hvilke prinsipper lotteritillatelse gis etter. Et av prinsippene er at offentlige oppgaver ikke skal finansieres av inntekter fra lotterimarkedet. Vi støtter en videreføring av dette prinsippet og er enige i at offentlige oppgaver ikke skal finansieres gjennom inntekter fra lotterier. Vi støtter derfor intensjonen i denne delen av forslaget. Samtidig er det verdt å stille spørsmål ved hva som i dag, og i fremtiden vil, regnes som en offentlig oppgave. Man kan tenke seg at det stilles spørsmål ved grensetilfeller som beredskapsarbeid, besøkstjenester for eldre, integreringsarbeid, helsehjelp for papirløse, m.m. Her er det nødvendig at departementet er tydelige, og utviser forståelse for frivillighetens tradisjoner, rolle og mangfold av oppgaver.

I likhet med Frivillighet Norge vil vi understreke at Frivillighetsregisteret stiller krav om at enheter som er registrert skal være uavhengige av det offentlige (jfr. § 3a i Frivillighetsregisterloven). Vi ber om at forskriften tar opp i seg disse hensynene og er både konkret og inkluderende her, slik at frivillige organisasjoner opprettholder sin selvstendighet til å bestemme hvilke aktiviteter deres lotteriinntekter skal bidra til å finansiere.

  1. Ansvarlighetstiltak

Vi støtter forslaget om en betydelig styrking av Lotteritilsynets virkemiddelapparat for å sanksjonere verdikjeden av ulovlige spill fra bl.a. utenlandske kommersielle spillaktører, herunder markedsføring av spillene mot norske spillere og formidling av betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap uten tillatelse i Norge.

Vi støtter at forbudet mot å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge tydeliggjøres i lovens § 7, og at markedsføringsbegrepet er ment å ramme bredt. Vi er bekymret for at utenlandske spillaktører i økende grad driver med sponsing, reklame og produktplassering. Denne formen for markedsføring eksponerer ulovlige pengespill til en bredde av befolkningen uten at det sårbare spillere og barn gis mulighet til å beskytte seg mot denne eksponeringen. Denne formen for markedsføring bidrar til en undergraving av enerettsmodellen og den ansvarlige pengespillpolitikken.

For å føre en ansvarlig pengespillpolitikk er det avgjørende at man tar i bruk alle hensiktsmessige virkemidler for hindre spill hos uregulerte aktører som har svakere ansvarlighetsregimer og hvor målet er privat profitt.

Med vennlig hilsen

For 10H

Jon langballe

Styreleder