Høringssvar fra Rådet for psykisk helse

Dato: 28.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringsinnspill - forslag til ny lov om pengespill

I likhet med Stiftelsen Dam støtter vi de overordnede føringene i lovforslaget. Vi mener også at det er klokt med en felles lov for pengespill, at Lotteritilsynets rolle styrkes og tydeliggjøres, og at Lotterinemnda blir eneste klageinstans. Ansvaret for pengespillpolitikken bør samles i ett departement. Det er særlig positivt at den nye loven gir de relevante myndigheter nye kraftfulle virkemidler til å slå ned på pengespill uten tillatelse og tilhørende markedsføring. Det vil gi et sterkt vern av enerettsmodellen og bedre beskyttelse av sårbare spillere. Videre er det positivt at departementet i utformingen av loven følger opp tidligere stortingsvedtak.

I Rådet for psykisk helse er vi særlig opptatt av forebygging av spillavhengighet og beskyttelse av sårbare grupper. Vi deler behovet for å vektlegge et forbud mot spill på kreditt. Vi deler også oppfatningen av den potensielle faren ved lotterilignende elementer i dataspill. Vi mener at det trengs kunnskap om dette, ikke minst fordi dette også gjelder svært unge spillere, og må følges opp tett. I tillegg, den foreslåtte avsetningen til tiltak mot spillavhengighet er for lav og bør økes til minimum 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping.

Med vennlig hilsen

Rådet for psykisk helse

Tove Gundersen

Generalsekretær