Høringssvar fra Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Det vises til høring av ny lov om pengespill med høringsfrist 29. september 2020 (heretter «Høringsnotatet»).

På vegne av Telenor Norge AS (heretter «Telenor») inngir med dette høringssvar. Svaret er begrenset til kapittel 20 i Høringsnotatet som omhandler DNS-varsling eller -blokkering.

Telenor anser at det foreligger en mangelfull konsekvensutredning av forslaget om å innføre DNS-varsling. Erfaring med tilsvarende forslag fra andre land er at internettleverandører («ISP»er) vil ha store tekniske utfordringer med å utvikle en egnet løsning.

Som et eksempel hitsetter vi det som ble uttalt om dette ifm. at tilsvarende varslingløsning ble vurdert inntatt i Svensk lov ifm. høringen «Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet (SOU 2019:12)»:

«Om de båda utredningarna istället gjort vad som skäligen kunnat förväntas av dem, dvs. att analysera faktisk genomförbarhet och konsekvenser för dem som berörs av förslagen, hade det visat sig att det inte finns någon tillgänglig teknik hos internetleverantörerna för det som begärs och att de tekniska utmaningarna för att genomföra varningsmeddelanden är så stora att det i praktiken krävs att samtliga internetleverantörer i Sverige (det finns flera hundra sådana leverantörer i Sverige) måste designa och bygga om sina system i grunden för att kunna kidnappa viss trafik, styra över till särskilda servrar, utfärda falska cerifikat för att kringgå https och sedan styra trafiken åter via alternativa dolda vägar. Om lagstiftaren menar allvar med dessa varningsmeddelande tvingas således internetleverantörerna att utveckla ett nytt sätt att leverera internetaccess som kommer att driva enorma kostnader, innebära försämrad användarupplevelse och introducera en rad sårbarheter som riskerar att kunna exploateras av illasinnade aktörer på internet.”

Telenor stiller seg bak disse uttalelsene og kan bekrefte at samme situasjon vil gjelde i Norge som den beskrevet for Sveriges del. En konsekvens av de tekniske problemene som er påpekt er at det ikke anses proporsjonalt å pålegge ISPer å gjennomføre den anbefalte løsningen ettersom det ikke er realistisk at denne vil kunne la seg gjennomføre rent praktisk uten uforholdsmessige omkostninger. Spesielt gjelder dette siden, som det av Departementet selv synes erkjent, at det ikke kan forventes en betydelig effekt av den foreslåtte varslingen og at man følgelig må anta at de fleste forbrukere uansett vil fortsette å benytte se av de aktuelle pengespillene.

Vi nevner også at grunnen til at den tilsvarende hjemmelen som er implementert i svensk rett står ubenyttet (slik omtalt i høringsnotatet), er at det har vist seg å ikke finnes egnede tekniske løsninger å gjennomføre dette på. Gitt denne læringen fra Sverige, vil det være uheldig om en tilsvarende «sovende bestemmelse» inntas i norsk lov.

I tillegg til ovennevnte tekniske utfordringer minner Telenor om at de i henhold til ekomregelverket er pålagt klare begrensinger hva gjelder adgangen til å styre og eller overvåke trafikk. En plikt til å varsle sluttbrukere om ulovlige nettsteder kan fort komme i konflikt med slike begrensninger. Vi kan ikke se at dette er problematisert i Kulturdepartementets høringsnotat.

Under forutsetning av at Kulturdepartementet skulle komme til at det, uavhengig av de innspill Telenor har kommunisert ovenfor, må implementeres en adgang for Lotteritilsynet til å gi pålegg om DNA-varsling, har Telenor følgende subsidiære merknader:

Telenor mener prinsipielt at inngripende tiltak som baserer seg på myndighetsavgjørelser (her: Lotteritilsynet) må kunne være gjenstand for domstolskontroll, slik at det kan slås fast rettslig om pålegget om varsling har en tilfredsstillende rettslig begrunnelse.

I den grad pålegg om DNS-varsling besluttes må det videre være slik at den tiltaket retter seg mot (leverandøren av spilltjenesten) informeres om dette av Lotteritilsynet eller annen representant for det offentlige, og på den måte gis anledning til å komme med innsigelser. Det bør videre fremgå av varslingsteksten at det er Lotteritilsynet, og ikke Telenor, som er avsender av denne, slik at Telenor ikke involveres mer enn strengt nødvendig.

Videre må det være klart og entydig presisert av Lotteritilsynet hvilket DNS-adresser som er omfattet, slik at Telenor og andre ISPer ikke må foreta en selvstendig vurdering av dette.

Dersom Departementet vurderer å implementere DNS-blokkering på sikt, slik det er gitt uttrykk i høringsbrevet, forutsetter Telenor at Kulturdepartementet inviterer til en ny høringsrunde før dette besluttes.

På vegne av Telenor Norge AS

Morten Foss

Vice President

Group Legal

Telenor ASA