Høringssvar fra Novamedia Norsk Postkodelotteri AS

Dato: 28.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra Norsk Postkodelotteri på utkast til ny lov om pengespill:

Som Norsk Postkodelotteri er vi entreprenør for WWF og SOS-Barnebyers lisens for å drive lotteri etter dagens §7 i forskrifter til Lov om pengespill.

Norsk Postkodelotteri er en del av Postcode Lotteries/Novamedia, som er verdens nest største bidragsyter til veldedige formål, gjennom sju lotterier som drives med lisens i fem ulike land. Postkodelotteriets misjon er å jobbe for en bedre verden for mennesker og planeten. Vi tror at verden nyter godt av et sterkt sivilsamfunn. Av den grunn, etablerer vi veldedighetslotterier i en rekke land, for å sørge for økonomisk støtte til organisasjoner og prosjekter av ideell karakter. Finansieringen er langsiktig og sørger for frie midler, slik at mottakerne kan bruke pengene der de mener de behøves mest. I tillegg danner Postkodelotteriet et utgangspunkt for en økende bevissthet rundt viktigheten av frivillig innsats. Vi selger ikke lodd for egen profitt, men for å skaffe så mye inntekter som mulig til veldedige formål.

Norsk Postkodelotteri ser spillavhengighet som en av de største truslene mot det norske spillmarkedet, og tar større hensyn til dette enn vi er pålagt for å sikre oss mot at noen utvikler problematisk spilleradferd gjennom lotteriet. For eksempel er maksgrensen for en spiller per måned 4000 kroner, noe som utgjør en femtedel av maksgrensen hos enerettsoperatørene. I gjennomsnitt er månedlig innsats fra en spiller hos Postkodelotteriet under 300 kroner.

Lotteritilsynet, enerettsaktørene og Postkodelotteriet benytter seg av «Gamgard», et verktøy utviklet av to anerkjente forskere, professor Mark Griffiths og Dr. Richard Wood, for å kartlegge risiko for å utvikle problematisk spilleradferd ved et spill. I «Gamgard» klassifiseres Postkodelotteriet som «grønt», noe som betyr at risikoen for å utvikle spillavhengighet er svært lav. Den lave risikoen bygger på fem prinsipper: slik det pekes på i en rapport av Professor Mark Griffiths1:

1. avstand mellom innsatsen og trekning

2. ikke mulig å reinvestere spillpremien i spillet

3. ingen forestilling om å kontrollere utfallet av spillet

4. ingen «nære-på-premien» opplevelse er designet inn i spillet

5. innsatsen per lodd er stabil og relativt lav

Dette understreker at Postkodelotteriet er et sikkert, lavrisikolotteri som supplerer spill fra Norges enerettsaktør, og dermed bidrar betydelig til hovedformålet med enerettsmodellen; å kanalisere spillere til trygge spill.

Gode rammebetingelser for veldedighetslotterier med særskilt lisens (i utkast til lovtekst definert som «Pengespill som kan tilbys av andre enn enerettsaktørene») er viktig for å sikre lovens hovedformål; kanalisering av spillere til trygge spill, samtidig som det sikrer stabile og frie inntekter til frivillige organisasjoner som jobber med internasjonale solidaritetsprosjekter. Etter å ha vært i drift i 21 måneder, har Norsk Postkodelotteri delt ut til sammen 41.877.306 kroner til WWF verdens naturfond og SOS-Barnebyer.

Derfor ber vi Kulturdepartementet om å sørge for bedre rammevilkår for disse lotteriene, i tråd med forslagene under.

Vi støtter i hovedsak opp om forslaget til ny lov om pengespill, men for å sikre at lotteriene har levedyktige rammebetingelser ber vi om noen endringer. Vi gir også viktige presiseringer til Departementets høringsnotat som kan danne grunnlag som forarbeider til loven.

Norsk Postkodelotteri foreslår følgende endringer i utkast til ny Lov om pengespill:

· §6: Stryk “høy omsetning, høye premier eller” i første setning.

· §20: Endre andre setning fra «Disse pengespillene skal ha lav omsetning og premier av begrenset størrelse.” til” Disse pengespillene skal ha lav eller svært lav risiko for å skape problematisk spilleradferd

Norsk Postkodelotteri foreslår presiseringer til høringsbrevet og til arbeid med forskrift:

· Gi lotteriene under eksisterende §7 i forskrift til Lov om pengespill en definisjon som ikke knytter dem til et kunstig lavt omsetningstak, men anerkjenner den ekstra verdien de gir til samfunnet.

· Fjern omsetningstaket for lotterier under eksisterende §7 i forskrift til Lov om pengespill. Hvis det skal være et omsetningstak, må taket ikke holdes under 5% av Norsk Tippings årlige omsetning.

· Det må være mulig å kumulere lisenser, for å kunne forene gode krefter og skape levedyktige lotterier.

· Fjern dagens tidsbegrensning på lotterilisenser for å skape finansielt varige lotterier.

· Løs opp på reglementet som definerer hvem som kan motta inntekter fra disse lotteriene, for å gjøre det lettere å bli tilgodesett med inntekter fra veldedighetslotterier med særskilt lisens.

Vi forklarer nærmere om forslagene våre i teksten under.

Bakgrunn

Uklare rammevilkår under dagens lov:

Ved å tilby veldedighetslotterier med særlig lisens på det norske markedet, sikrer vi at mennesker som ønsker å spille pengespill kanaliseres inn til trygge og lovlige spill. Ved å sikre gode rammevilkår disse lotteriene, er sikrer man derfor også et fortsatt trygt spillmarked i Norge.

En annen grunn for å sikre gode rammevilkår for lisenslotterier, er å sikre inntekter til organisasjoner som er funnet lotteriverdig og tildelt lisens. Inntektene fra lisenslotterier et betydelig bidrag til lisensinnehavernes viktige arbeid internasjonalt. Etter å ha vært i drift i 21 måneder, har Norsk Postkodelotteri delt ut til sammen 41.877.306 kroner til WWF verdens naturfond og SOS-Barnebyer.

I løpet av den tiden Norske har hatt lisenslotterier som en viktig inntekt til internasjonalt solidaritetsarbeid, har kun to av fem lisenslotterier klart seg; Postkodelotteriet og Pantelotteriet. I dag er det kun ett av de fem lotteriene som faktisk skaffer inntekter for veldedige formål på en finansielt bæredyktig måte. Dette er Pantelotteriet, som brukte mer enn åtte år på å etablere seg på det norske markedet og bli levedyktig.

Dette reiser spørsmål om varigheten på lisensene som gis lotteriene under dagens §7 i forskrift til Lov om pengespill. Med alle restriksjonene, er muligheten for å skape et levedyktig lotteri på ni år, svært begrenset. En lisens uten tidsbegrensning, som overvåkes nøye av Lotteritilsynet, er å foretrekke. Dette vil gi entreprenørene som drifter lotteriene og lisensholderne et insentiv til å investere i lotteriet, og skape en mer langvarig forpliktelse og inntektsgrunnlag for organisasjonene som får lisens.

Vi ber derfor om en tydelig intensjon om å fjerne omsetningstaket, eller i det minste et økt omsetningstak, sammen med muligheten for å kulminere lisenser, og få tildelt varige lisenser.

Utkast til ny lov om pengespill

I utkastet til ny Lov om pengespill, ber Postkodelotteriet om følgende endringer:

§6: Stryk “høy omsetning, høye premier eller” i første setning. Hovedoppgaven for ny Lov om pengespill er å minimere risiko for å utvikle problematisk spilladferd. Derfor bør dette være sentralt i produktene enerettsaktørene tilbyr. Høy omsetning er ikke forbundet med verken økt eller redusert risiko for spillavhengighet.

§20: Endre andre setning fra «Disse pengespillene skal ha lav omsetning og premier av begrenset størrelse.” til” Disse pengespillene skal ha lav eller svært lav risiko for å skape problematisk spilleradferd.” Siden ny Lov om pengespill fokuserer på å redusere risiko for spillavhengighet, burde dette være det eneste fokus for enerettsaktørenes portefølje av produkter. Omsetning er ikke viktig å begrense så lenge lotteriet som tilbys er trygt, og ikke forårsaker spillavhengighet. Begrensninger på markedsføring er allerede kontrollert, jamfør §7 i ny Lov om pengespill.

Høringsbrevet

I høringsbrevet, kapittel 12.2.2, 17.1.1 og 17.2.1, omtales lotterienes som eksisterer under dagens §7 i forskrift til lov om pengespill som «lotterier med omsetning inntil kr. 300 mill». Dette er en svært uheldig formulering. Denne definisjonen opprettholder et kunstig lavt nivå. Vi ønsker å endre definisjonen til ”veldedighetslotterier med særskilt lisens”.

Dagens omsetningstak

Rammevilkårene for de fem veldedighetslotteriene med særlig lisens trådte i kraft i 2015. Dette skjedde etter en lovendring (lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. (lotteriloven)) som skapte mulighet for noen få aktører å gjennom lotterivirksomhet samle inn penger til veldedighet og ideelle organisasjoner. Konstruksjonen finnes i flere europeiske land og bidrar til å styrke sivilsamfunnet med langsiktig, ikke-øremerkede støtte fra politisk uavhengige aktører. Akkurat slik som regjeringen uttrykte i utredningen som lå til grunn for lovforslaget, ifølge Meld. St. 12 (Alt å vinne) kapitel 2.3.3.2. Postkodelotteriet har mer enn levd opp til de særlige kravene som stilles til private aktører. Postkodelotteriet anser den viktigste delen i regelverket å være de strenge kravene til å beskytte mennesker mot spillavhengighet. Postkodelotteriet har bred erfaring med spørsmål rundt spillavhengighet og gjør et aktivt arbeidet for å garantere trygge spill. Postkodelotterier er helt i særklasse som sikker leverandør av trygge, ”grønne” spill, blant annet siden Postkodelotteriet kun tilbyr en spillform og altså ikke driver de mer risikofylte spillformene.

Vi kan slå fast at den supplerende rollen Postkodelotteriet har fått på det norske spillmarkedet har vært et gode for både spillere og organisasjonene. Med bakgrunn i dette bør Regjeringen se over de begrensningene som ligger i regelverket, og som innebærer at virksomheten hindres i å utvikle et større ansvar som samfunnsaktør.

Postkodelotteriet har et potensiale til å øke utdeling av midler betydelig til SOS-Barnebyer og WWF gjennom de nærmeste årene hvis begrensningene lettes. En viktig del av Postkodelotteriets virksomhet er også å styrke organisasjonenes visjon og deres viktige arbeid. På denne måten vil Postkodelotteriet bidra til å øke kunnskapen om samfunnets utfordringer og styrke engasjementet i sivilsamfunnet. Postkodelotteriet mener Regjeringen bør verne de kreftene som øker samfunnsengasjement og -bevissthet.

Fra starten av lisenslotteriene var det totale omsetingstaket på 1.5 milliarder kroner. Dette utgjorde 5% av Norsk Tippings omsetning. Til grunn for dette lave taket lå et prinsipp om at hver lisens ikke skulle overstige omsetningen av Norsk Tippings minste tallspill. I 2019 var dette Keno, som omsatte for 278 millioner kroner. Dette gjør at Norsk Tipping kan tilby et kunstig «minilotteri» med svært lav omsetning kun for å holde lisenslotteriene borte fra markedet. Postkodelotteriet konstaterer at forutsetningene for å drive lotterivirksomhet har blitt verre enn de var da regelverket ble innført, ettersom Norsk Tipping siden har økt sin omsetning. Regelverket tillater i dag kun 3,75% av Norsk Tippings omsetning.

Dagens omsetningstak har ikke lenger livets rett, og kan ikke sies å reflektere lovgivernes intensjon. Det er tydelig at taket hindrer videre utvikling av lisenshavernes virksomhet og stopper opp muligheten for økte bidrag til ideelle organisasjoner. Samtidig er formålet med begrensningene høyst uklare da Norsk Tipping har økt sin omsetning, samtidig som andre aktører har fått tillatelse til å drive lisenslotterier, samt at de viser seg å leve opp til de strenge kravene til trygge spill.

I lys av det ovenstående, bør omsetningstaket oppheves. Som et minimum kan det samlede taket økes proporsjonalt med hva som gjaldt ved innføringen av rammevilkårene for lisenslotterier. På den måten sikrer man at vilkårene er de samme som da lisensene ble tildelt, samt muliggjøre kumulering av lisenser innenfor det samlede omsetningstaket. Dette innebærer at proporsjonene opprettholdes og EØS-avtalen ikke utfordres. Det er ikke rimelig at forutsetningene for å drive lotteri skal forverres over tid.

Kumulering av lisenser

Hvis omsetningstaket likevel skulle beholdes, bør Lotteritilsynet få mulighet til å gi tillatelse til å slå sammen lisenser innenfor den utvidede enerettsmodellen, for på den måten sikre kanalisering av spillere til trygge spill, og samtidig skape stabile inntektskilder for internasjonale solidaritetsorganisasjoner.

Kumulering av lisenser betyr at to eller flere lisenshavere kan bruke samme lotteri-entreprenør på samme spill, og dele spillerdatabase. Dette øker muligheten for å skape finansielt levedyktige lotterier, og trygge kanaliseringen av spillere i det lange løp.

Med en mulighet for å kumulere lisenser, blir det mulig å forene gode krefter i et spillmarked som i seg selv er utfordrende, slik vi beskrev innledningsvis. Ved å forene gode krefter, øker muligheten for bærekraftige lotterier, som igjen styrker enerettsmodellens hovedformål om å kanalisere spillere til trygge spill.

Hvem kan tilgodeses fra veldedighetslotterier med særskilt lisens?

Ved å fjerne eller heve omsetningstaket, kombinert med å kunne kumulere lisenser, øker svært trolig inntektene fra lotteriene til organisasjonene. Når det er mer å dele, burde også flere organisasjoner kunne tilgodeses med langsiktig, ikke-øremerket støtte fra politisk uavhengige aktører. Postkodelotteriet ser ingen problemet med at veldedighetsorganisasjoner mottar midler fra flere kilder. Jo mer finansiering til sivilsamfunnet, jo bedre.

Postkodelotteriet ber om at departementet endrer reglene for hvem som kan tilgodeses med inntekter fra lotterier under dagens §7 i forskrift til Lov om pengespill, for å gjøre det enklere for norske ideelle organisasjoner å tilgodeses med inntekter fra veldedighetslotterier med særskilt lisens.

Oppsummering

Hvert år et lisenslotteri ikke tjener inn sin maksimalt tillatte omsetning, eller ikke er operativ i det hele tatt, mottar norsk sivilsamfunn mindre penger enn de kunne og skulle mottatt. Det er snakk om store summer som betyr svært mye for deres arbeid, da minst 50 % av lotteriets omsetning etter fradrag for gevinster skal gå til inntekt for lisenshaverne, jf lisensen. Med et omsetningstak på 1,5 milliarder kroner årlig, og en gevinstandel på 40 prosent, kan lisensinnehaverne tjene til sammen 450 millioner kroner årlig. Over de fem neste årene blir samlet potensiell sum 2,25 milliarder kroner. Lisenslotteriene er langt i fra å bidra i denne størrelsesordenen i dag, hvor kun to av lotteriene gir omsetning av betydning. Det kan umulig være regjeringens intensjon å avslå denne muligheten for finansiering av veldedighetsorganisasjonenes viktige arbeid.

Norges befolkning bør ha frihet til å kunne velge å støtte humanitære formål ved å ha mulighet til å spille på trygge og ikke-vanedannende lotterier som lisenslotteriene representerer i dag. For at det skal være mulig må rammebetingelsene for veldedighetslotterier med særskilt lisens trygges.

Disse presiseringene vil styrke den norske enerettsmodellen primære formål om å sikre spillere tilgang til trygge spill, samt sikre inntekter til norsk frivillighet.