Høringssvar fra UNICEF Norge

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar til ny lov om pengespill fra UNICEF Norge:

UNICEF Norge har en av fem lisenser til å drive lotteri etter dagens §7 i forskrift til lov om pengespill. Vårt lotteri har til nå vært driftet av Lottovate Ltd. og lotteriet klassifiseres som «grønt», uten fare for spillavhengighet.

Vi ser oss som en viktig del av den utvidede enerettsmodellen.

UNICEF Norge støtter enerettsmodellen, men mener at det norske folk også må få tilgang til grønne trygge lisenslotterier, som har lav risiko for å skape spilleproblemer, og som styrker både frivilligheten og frie inntekter til viktig internasjonalt humanitært arbeid.

Lisenslotteriordningen fungerer ikke slik politikerne lovet i Sundvollenplattformen. Ordningen er for snever og gjør at seriøse operatører som vår operatør Lottovate, trekker seg ut av Norge fordi det ikke lenger er bærekraftig for dem å drive innenfor de rammene som gjelder. Dette gjør at UNICEF Norge nå står i fare for å miste lisensen og viktige forutsigbare inntekter til vårt formålsarbeid.

Gode rammebetingelser er avgjørende både for å sikre kanalisering av spillere til trygge spill og ikke minst for å sikre stabile og frie inntekter til frivillige organisasjoner som jobber med internasjonale solidaritetsprosjekter.

UNICEF Norge støtter i hovedsak opp om forslaget til ny lov om pengespill og ønsker en ny høring velkommen. Men, for å sikre bedre rammevilkår for veldedighetslotterier med særskilt lisens, ber vi om at våre forslag til endringer tas til følge. Vi ønsker også gi noen viktige presiseringer til departementets høringsnotat som kan danne grunnlag som forarbeider til loven.

UNICEF Norges innspill omhandler først og fremst følgende:

  • Mulighet for å kumulere lisenser
  • Definisjon av lotteriene må være uavhengig av dagens omsetningsramme
  • Regulering av omsetningsrammen for lisenslotterier må være proporsjonalt med den totale omsetningen til Norsk Tipping

A: Til utkast til ny lov om pengespill – høring 29. juni 2020, kapittel 6. Pengespill som kan tilbys av andre enn enerettsaktørene:

1. Mulighet for å kumulere lisenser

Begrunnelse:

I forskriften Departementet kan gi om «gjennomføringen av pengespillene», mener vi at det må gis rom for å kunne kumulere lisenser innenfor de fem lisensene som er gitt. Den totale omsetningsrammen vil fortsatt være proporsjonalt med Norsk Tippings omsetning, og således ikke utgjøre en trussel mot enerettsmodellen, men ved å forene gode krefter ved å kumulere flere lisenser vil man kunne ha en mer bærekraftig og lønnsom drift. Per i dag er det kun en av de fem lisenstakerne, Pantelotteriet, som driver lotteri med overskudd. De trengte til gjengjeld mer enn 8 år med investeringer i etableringen for å kunne skape nok omsetning til å gå med overskudd.

B: Til høringsnotat – utkast til ny lov om pengespill, kapittel 17.2.1 Hvilke pengespill skal kunne tilbys av andre enn enerettsaktørene?

2. Definisjon av lotteriene må være uavhengig av dagens omsetningsramme

Begrunnelse:

Å måle disse lisenslotterienes omsetning opp mot kun et av spillene til Norsk Tipping (f.eks. Keno) mener vi vil være feil da omsetningen må kunne måles i forhold til den reelle veksten i markedet slik at vilkårene ikke blir snevrere når markedet vokser. Med en slik regulering vil det være misvisende å kalle slike grønne trygge lisenslotterier for «lotterier med omsetning inntil kr. 300 mill».

  • Vi foreslår at definisjonen av lotteriene endres til: «Veldedighetslotteri med særlig lisens»

3. Regulering av omsetningsrammen for lisenslotterier må holdes proporsjonalt med den totale omsetningen til Norsk Tipping.

Begrunnelse:

Da rammen for de fem lisensene for private spill-aktører ble satt i 2015 utgjorde de til sammen 5% av Norsk Tipping sin omsetning. Med veksten til Norsk Tipping utgjør disse lisensene til sammen kun 3,75% av Norsk Tipping sin omsetning i 2019. For å sikre at disse pengespillene holdes i et begrenset omfang, forslås det å lovfeste at pengespillene skal ha lav omsetning og premier av begrenset størrelse. Dette er begrep som vil kunne gis et dynamisk innhold, siden hva som er høy omsetning og høye premier vil kunne endres over tid.

UNICEF Norge foreslår derfor følgende endringer:

  • I kapittel 6 § 20, stryk setningen; «Disse pengespillene skal ha lav omsetning og premier av begrenset størrelse».
  • Det må stadfestes en indeksregulering av omsetningstaket for lisenslotterier som tar utgangspunkt i hele markedet eller i hele Norsk Tipping sin omsetning og ikke lavere enn minimum 5% av Norsk Tippings omsetning.