Høringssvar fra Akan kompetansesenter

Dato: 11.09.2020

Svartype: Med merknad

Ny lov om pengespill - Akan kompetansesenters høringsinnspill

Spilleproblemer i arbeidslivet

Vi hører fra arbeidslivet at ikke bare problemspillere, men også spillere som spiller med moderat og lav risiko, kan spille på en måte som gir negative konsekvenser for arbeidet; fravær, redusert konsentrasjon og arbeidsevne, sikkerhetsrisiko, økonomiske problemer, underslag og i noen tilfeller også selvmord. De siste årene har vi mottatt en økning i etterspørsel etter kunnskap om spill og spilleproblemer fra arbeidslivet. I 2019 handlet flere enn 1 av 10 veiledningshenvendelser vi mottok om pengespillproblemer. Det er HR, ledere, kolleger og noen ganger den som selv har problemet som ønsker veiledning i hvordan de skal håndtere situasjonen, som ofte er svært alvorlig.

I befolkningsundersøkelsen gjennomført av UiB (2020) på vegne av Lotteritilsynet framkommer det at ca 107.000 med risikofylt spillemønster og pengespillproblemer er i arbeid. Flere enn 7 av 10 som ringte Hjelpelinjen for spilleavhengige i 2019 var i arbeid.

Vårt høringsinnspill

Med bakgrunn i vår kompetanse og mer enn 15 års erfaring med å bistå virksomheter med å forebygge og håndtere pengespillproblemer støtter vi fremlagte lovforslag, som ivaretar våre faglige innspill til Stortingsmelding 12 – Alt å vinne – Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.

Vi glade for at enerettsmodellen videreføres. Videre at:

  • lovens hovedformål er å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, og sikre at pengespill skal skje på en ansvarlig måte
  • loven gir grunnlag for en helhetlig, sammenhengende og systematisk pengespillpolitikk
  • ansvaret for pengespillpolitikken samles under ett departement
  • markedsføring av pengespill skal begrenses til det som er nødvendig for å informere om spilltilbudet og lede folks spillelyst inn mot trygge og ansvarlige spilltilbud. Videre at det er forbudt å markedsføre eller medvirke til å markedsføre pengespill som ikke er tillatt etter den nye loven. Dessuten at det er forbudt å rette markedsføring for pengespill mot mindreårige eller direkte mot spillere som har reservert seg mot dette
  • det er forbudt å formidle betalingstransaksjoner ved innskudd til og utbetaling fra pengespill uten tillatelse etter den nye loven
  • 18-årsgrense og krav om nødvendige ansvarlighetstiltak tilpasset typen pengespill
  • departementet foreslår å innføre DNS-varsling, og etter to år vurdere DNS-blokkering dersom varsling ikke virker etter hensikten. Videre mener vi det er bra at ny lov gir Lotteritilsynet mulighet til å pålegge tilbydere av pengespill på nett rettet mot det norske markedet uten tillatelse å opprette varslingsmelding som informerer om at pengespillet foregår uten tillatelse og tilsyn fra norske myndigheter.

Vi understreker at vår kommentar knyttet til innstrammingen i markedsføring av pengespill gjelder på generelt grunnlag, uavhengig av hvem som er leverandør.

Kort om Akan kompetansesenter

Akan kompetansesenter, som ble etablert i 1963, er en ideell organisasjon eiet av LO, NHO og staten. Vårt mandat er å bistå hele norsk arbeidsliv med å forebygge og håndtere rus og avhengighetsproblematikk. Vi har arbeidet med pengespillproblematikk i arbeidslivet siden begynnelsen av 2000-tallet.