Høringssvar fra Stiftelsen Norsk Hestesenter

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse utkast til ny pengespillov

Stiftelsen Norsk Hestesenter ble opprettet etter at Forsvaret la ned bruk av hesten, og stiftelsen ble tilført kr. 5.000.000 av Staten i 2004 til erverv av Forsvarets tidligere eiendommer på Starum.

Stiftelsens formål er i henhold til vedtekter fastsatt til «ved aktivt arbeid å fremme kvaliteten av hesteholdet og heste-avlen og være det høyeste faglige senter for avl av hest og for utdannelse av heste-personell i Norge. Stiftelsen skal etter nærmere avtale påta seg oppgaver i tilknytning til hestehold og hesteavl som Landbruks- og matdepartementet eller organisasjonene finner formålstjenlig å legge til stiftelsen.»

Norsk Hestesenter har blant annet ansvar for de tre nasjonale rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest som alle er utrydningstruet. Norsk Hestesenter har en stor bygningsmasse og er avhengige av en forutsigbarhet for å blant annet vedlikeholde og utvikle anlegget, drive langsiktig avls-/bevaringsarbeid og fagskoleutdanning.

Norsk Hestesenter har sitt driftsgrunnlag i hovedsak fra midler overført fra Norsk Rikstoto etter en prosentsats av Norsk Rikstotos nettoomsetning etter Landbruks- og Matdepartementets bestemmelse, meddelt i tildelingsbrev fra departementet. I tillegg til oppgaver for Norsk Hestesenter sitt formål skal det innenfor overføringen settes av midler til bl.a. felles svensk/norsk hesteforskningsprosjekt og til dyrevelferdstiltak i ryttersporten (dopingkontroller) etter nærmere omtale i tildelingsbrev til Norsk Hestesenter. Andre inntektskilder ved Norsk Hestesenter kommer fra kurs- og utdanningsavgifter, registrering/hestepass, skoing og utstillingsavgifter.

Norsk Hestesenter har et vidt formål med et overordnet ansvar for hesteavlen i Norge, og utdanning av utøvere innenfor flere sider av sporten; som travtrener, ridelærer, hovslager m.m. For å kunne oppfylle formålet er det nødvendig med forutsigbar finansiering. Grunnet nedgang i omsetning hos Norsk Rikstoto har overføringen til formålet ved Norsk Hestesenter gått ned de siste årene. Dette skaper uforutsigbarhet i driften av Norsk Hestesenter, og vanskeliggjør å opprettholde eksisterende tilbud.

Norsk Hestesenter er opptatt av at den totale hestenæringen i Norge gis gode vilkår i tiden fremover. Det er nå en negativ utvikling i den totale hestenæringen med synkende hestepopulasjon, færre aktive hester innenfor trav og galopp, redusert avlsvirksomhet og ikke minst stort frafall av aktive utøvere i Norge. Dette gir dårligere oppslutning blant publikum og vil medføre endrede rammebetingelser noe som igjen vil medføre redusert aktivitet i sporten. Dette vil igjen få konsekvenser for aktiviteten og samfunnsoppdraget til Norsk Hestesenter.

Norsk Hestesenter støtter at det ved å forskriftsfeste fordelingen av overskuddet kan legges opp til et forutsigbart system for overskuddsfordelingen. Som i nåværende totalisatorforskrift, bør dette uttrykkelig fastsettes i den kommende forskrift til ny pengespillov. Etter vår oppfatning bør departementet gis anledning til enten å fastsette en prosentsats eller et beløp for å sikre forutsigbarhet og langsiktighet for oppfyllelse av stiftelsens formål.

Styret, Stiftelsen Norsk Hestesenter

Vedlegg