Høringssvar fra Digni og NORME

Dato: 28.09.2020

Svartype: Med merknad

Paraplyorganisasjonene NORME og Digni representerer til henholdsvis 42 og 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Vi har følgende høringsinnspill til §23:

I en tid hvor mye av virksomhetene til våre frivillige trosbaserte organisasjoner er rammet av Covid-19, ser vi med bekymring på forslaget om at det ikke kan tilbyes såkalte pengespill gjennom elektroniske plattformer. Å kunne tilby for eksempel digitale baser eller julemesser er en viktig mulighet når smittevernhensyn tilsier at den tradisjonelle virksomheten må avlyses. Våre organisasjoner er avhengige av inntekter gjennom givere, basarer og messer. Vi har forståelse for at intensjonen er å hindre svindel og misbruk på nett, men vårt forslag er at denne formuleringen tas ut eller erstattes med en formulering som tydeliggjør at denne type tradisjonelle pengespill vil være lovlig.

Det legges opp til en grense på årlig omsetning under kr 200.000. Mange av våre organisasjoner og kirkesamfunn er landsdekkende, men har lokal- og regionalforeninger. Vil begrensningen tolkes å gjelde smålotterier og lokale pengespill, har vi forståelse for begrensningen. Tolkes derimot loven dit hen at dette gjelder organisasjonen på landsbasis, vil dette begrense inntektsmulighetene til organisasjonene betydelig. Det er viktig at det følger en tydelig presisering i lovtolkningen.

Det står i lovforslaget at pengespill ikke kan drives nasjonalt og bare har lokalt eller regionalt omfang. Vi stiller spørsmål ved om dette betyr at inntekter kun skal kunne anvendes lokalt eller regionalt. Mange av basar, messer og lotterier i regi av våre organisasjoners lokalforeninger, er nettopp ment å være med å finansiere landsorganisasjonens arbeid i fattige land. Vi ønsker at det tydeliggjøres i loven at inntekter kan gå til ikke-fortjenestebaserte formål, også på landsplan og utenfor landets grenser.