Høringssvar fra Norsk musikkråd

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar: Ny lov om pengespill

Norsk musikkråd viser til Kulturdepartementets forslag til ny lov om pengespill, datert 29. juni 2020. Her følger vårt høringssvar til forslaget.

Bakgrunn

Lotterier, basarer, bingo og andre former for spill har vært en viktig inntektskilde for det lokale, frivillige musikklivet i en årrekke. I tillegg mottar frivillige musikkorganisasjoner og lokale lag og foreninger betydelige midler gjennom kulturens andel av tippenøkkelen. Rammebetingelsene for pengespill er derfor viktige for vår del av frivillig sektor.

Norsk musikkråd har tatt stilling til overordnet modell for spillpolitikken, men anser at den ligger utenfor drøftingstemaet i denne høringssaken.

Norsk musikkråd mener at spillpolitikken må være tuftet på to prinsipper:

  1. Ansvarlighet – spillpolitikken må ikke medføre økt risiko for spillavhengighet og negative konsekvenser.
  2. Fordeling av overskudd – overskudd fra pengespill må videreformidles til frivillige organisasjoner og midlene må være sporbare.

Kommentarer til forslaget

Norsk musikkråd er tilfreds med at lovforslaget tar opp i seg endringer og utfordringer i spillmarkedet for å videreføre hensynet til ansvarlighet og risiko. Det er også bra at Kulturdepartementet legger vekt på at overskuddet skal fordeles til ikke-fortjenestebaserte formål, og at departementet også ønsker å bidra til forenkling av lovverket.

Departementet foreslår flere steder å endre loven slik at gjeldende praksis blir lovfestet. Dette vil skape mer forutsigbarhet og virke forenklende. Norsk musikkråd finner grunn til å understreke at hvis det legges opp til mindre bruk av skjønn, blir det også viktig å diskutere hva de ulike begrepene innebærer, eksempelvis for hvilke organisasjoner som blir lotteriverdige.

Norsk musikkråd støtter hovedtrekkene i forslaget, men har noen kommentarer til § 21, annet ledd, siste setning samt et forslag til forskriftsfesting av fordelingen av til kulturformål av overskuddet til Norsk tipping.

Forslag om forskriftsfesting

Da tippenøkkelen ble vedtatt var tre primære formål med i fordelingen av kulturens andel:

  • Frifond
  • Den kulturelle skolesekken
  • Tilskudd til lokale og regionale kulturbygg

Kulturens andel av tippenøkkelen utgjør p.t. 18 prosent. Gjennom årenes løp har flere tilskuddsordninger, mottakere og formål kommet til og noen er senere fjernet. Det kan ikke se ut til at det ligger noen overordnet plan for hvilke tilskuddsordninger, mottakere eller formål som skal plasseres som mottakere av denne andelen av overskuddet til Norsk tipping.

Frifond-ordningen, som har vært med fra starten og som er den viktigste tilskuddsordningen for barn og unges lokale kulturaktivitet, har ikke blitt økt på mange år.

Norsk musikkråd ønsker å foreslå at kulturens andel reguleres gjennom forskrift. En forskrift vil kunne etablere en prinsipiell tilnærming til hvilke formål som skal prioriteres under kulturens andel på 18 prosent av tippenøkkelen. Videre vil en forskrift sikre forutsigbarhet, måloppnåelse, mulighet for utbetaling av tilskudd tidligere på året, mv.

Om fritidsaktiviteter for voksne i § 21

Som eksempler på fritidsaktiviteter for voksne som ikke skal kunne finansieres av lotterier, nevner departementet idrettslag, kor og korps. Begrunnelsen er at voksne må finansiere aktivitetene sine selv.

Norsk musikkråd ser behovet for å avgrense en del aktiviteter som ikke strekker seg ut over engasjement i egen vennekrets og mer eller mindre private klubber, men vil påpeke samfunnsnytten i organisasjoner som inkluderer brede befolkningsgrupper. Verdien av organisasjoner som driver aktiviteter for voksne er sjelden bare aktiviteten alene. Vel så viktig er det at de bidrar til å inkludere ulike deler av befolkningen og slik styrker folkehelse, inkludering, kompetansebygging, opplæring og demokratibygging så vel som arbeidet mot ensomhet og inaktivitet.

Gjennom vår forvaltning av blant annet Frifond, som er en av de tre opprinnelige mottakerne på tippenøkkelen, ser vi ringvirkningene av musikkaktiviteter på tvers av generasjoner. Det er i strid med musikklivets natur å avgrense lotteriretten mot fritidsaktiviteter for voksne. Brorparten av musikkaktivitetene er aldersuavhengig.

Vi ber om at det tas hensyn til disse aspektene og at det ikke gjøres en avgrensning mot fritidsaktiviteter for voksne slik det er foreslått.

Med vennlig hilsen

Bjarne Dæhli

Generalsekretær

Norsk musikkråd

Vedlegg