Høringssvar fra IKT-Norge

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

IKT-Norge viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 29. juni 2020, hvor det foreslås ny lovgivning om pengespill. Vi har kommentarer til de deler av forslaget som gjelder varslingsmelding på internett (DNS-varsling) for pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Departementet viser i høringsnotatet til at internettilbydere er tredjeparter som i utgangspunktet ikke er ansvarlige for at andre aktører har valgt å tilby tjenester via internett i strid med norsk lov. IKT-Norge vil understreke at dette er et grunnleggende prinsipp: Internettilbydere skal ikke holdes ansvarlig for hva brukerne formidler over deres nett. De har ikke, og skal ikke pålegges å ta, et redaktøransvar for innhold som produseres av andre. Forskjellige former for inngrep i dette prinsippet reiser viktige spørsmål rundt brukernes person- og kommunikasjonsvern, ytrings- og informasjonsfrihet, teknisk og praktisk gjennomføring - og mislykkes i å holde de som står bak det ulovlige innholdet ansvarlig.

Når det gjelder det konkrete forslaget om DNS-varsling i denne saken, anerkjenner departementet at verken DNS-blokkering eller -varsling forventes å ha stor effekt på spillemønsteret for de som ønsker å benytte seg av uregulerte spilltilbud. Departementet legger derimot til grunn at tiltakene vil bidra til økt kunnskap og informasjon rundt hvilke spilltilbud som er lovlige eller som mangler tillatelse etter norsk lov, og at det dermed kan kan bidra til å redusere rekrutteringen til slike spill.

Det er positivt at departementet ikke foreslår det enda mer inngripende tiltaket DNS-blokkering, men IKT-Norge stiller spørsmål ved forholdsmessigheten av at internettilbydere pålegges plikt til å å medvirke til så vidt inngripende informasjonstiltak som også DNS-varsling er. Myndighetene bør ha en rekke mulige virkemidler for å spre kunnskap om regelverk rundt pengespill i Norge, og vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig utredet at DNS-varsling er et nødvendig og egnet tiltak, sett opp mot andre informasjonskanaler som kan tas i bruk.

IKT-Norge stiller videre spørsmål ved utredningen av de økonomiske konsekvensene for internettilbydere, og er uenige med departementet når det hevdes at DNS-varsling og -blokkering er noe internettilbydere må regne med som en naturlig følge av sin virksomhet. Tvert imot er dette virkemidler som kun brukes unntaksvis, og som gir større administrativ og økonomisk byrde jo flere områder myndighetene ønsker å ta det i bruk.

På opphavsrettens og forbrukervernets område har man bestemt at liknende inngrep skal være gjenstand for domstolsbehandling. IKT-Norge vil anbefale at det vurderes også når det gjelder pengespill. Så vidt inngripende tiltak bør kun skje etter en betryggende prosess, der man blant annet får visshet om tiltaket er nødvendig og om andre, mindre inngripende og mer treffsikre tiltak overfor den ansvarlige pengespilltilbyderen er forsøkt iverksatt før internettilbydere pålegges plikter.

Det er viktig at eventuelle plikter knyttet til DNS-varsling er konkret utformet, slik at usikkerhet og risiko knyttet til implementeringen minimeres for internettilbyderne. Det tilsier også at varselet bør uttrykke tydelig hva som er den rettslige begrunnelsen for varselet, hvem som har tatt avgjørelsen om at det skal vises, og at dette ikke er en avgjørelse internettilbyderen hefter for.

Med vennlig hilsen,

Helge Blyberg

politisk rådgiver

IKT-Norge