Høringssvar fra ComeOn!-Group

Dato: 28.09.2020

Svartype: Med merknad

Høringssvar fra ComeOn! -gruppen

1. BAKGRUNN:

ComeOn! -gruppen er en internasjonal tilbyder av nettbasert spill og underholdning.

Selskapet har lisenser i Sverige, Malta, Polen, Danmark og Schleswig-Holstein, og har en betydelig andel norske spillere. Gruppens merkevarer har vært en sentral aktør i det nordiske pengespillmarkedet siden 2010.

Vi er en del av den Norske Bransjeforening for Onlinespill (NBO) som jobber aktivt for en ny, ansvarlig og bærekraftig regulering av det norske pengespillmarkedet.

ComeOn! har forpliktet seg til å operere etter NBOs etiske bransjestandard «Code of Conduct».

2. NÅ-SITUASJON:

I 2020 har Norge i realiteten kun et spillmonopol på papiret.

Majoriteten av spill online foregår hos selskaper som ikke er regulerte i Norge.

3. VURDERING AV NY LOV:

3.1

En effektiv regulering av pengespill, fordrer at forbrukeren tilbys attraktive spill i kombinasjon med virkemidler som hindrer skadelig adferd. Etter vårt skjønn kan dette bare oppnås ved:

1. En helhetlig lokal regulering av hele pengespillbransjen som sikrer felles og rettferdige rammebetingelser for drift, markedsføring og betalingsløsninger i henhold til forpliktende EU/EØS-rett

2. Etablering av en forpliktende, felles «verktøykasse» for operatører som gir spillere og selskaper en reell mulighet til å stoppe problemspill på tvers av plattformer.

ComeOn! er av den oppfatning at de foreslåtte endringene i lovforslaget ikke tilfredsstiller disse punktene, og derfor ikke oppfyller lovens hovedformål om en «mer helhetlig og konsistent regulering» og «å sikre ansvarlige pengespill som forebygger negative sosiale konsekvenser.» Dette ettersom en stor del av omsetningen fra det norske markedet kommer til å fortsatt holde seg utenfor det lokal regulerte norske markedet.

3.2

Vi ser med undring på at de foreslåtte endringene i loven ikke er i samsvar med Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen.

ComeOn! -gruppen er i dag lisensiert med lisenser i Sverige, Malta, Polen, Danmark og Schleswig-Holstein og betjener kunder innenfor store deler av EUs frihandelsområdet, og følgelig vil ikke den nye norske loven innebære noen form for endring i vår drift eller for vår stadig voksende norske kundemasse.

3.3

Ønsker norske myndigheter å regulere pengespillmarkedet på mest hensiktsmessig- og ansvarlig måte, er det en forutsetning at ny lov harmoniseres i tråd med gjeldende EU/EØS-praksis og ikke levner rettslig tvil over landegrensene.

4. Økonomi:

Når det gjelder formålene (eksempelvis idrett, kultur, frivillighet og forskning) som etter gjeldende norsk modell nyter godt av direkte overføringer fra spill, mener vi at dette er en ordning som ikke har noen direkte relasjon til en effektiv regulering av nettbasert pengespill. Den store majoriteten av inntekter til formålene kommer i all hovedsak fra ikke konkurranseutsatte spill. Vi vil minne på at tidligere samfunnsøkonomiske har vist at en norsk regulering ikke vil være til skade for formålene, snarere gi merinntekter i milliardklassen per år.

Dette er en valgt finansieringsmodell som kan videreføres eller avvikles uavhengig av en fremtidig, ansvarlig regulering.

Vi vil avslutte med å anmode Norske myndigheter til å tenke nytt, og sier som Severin Suveren; Det er ingen skam å snu i tide.