Høringssvar fra Norsk Tipping AS

Dato: 29.09.2020

Svartype: Med merknad

Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev av 29.06.2020 om høring av ny lov om pengespill.

Til grunn for høringsbrevet viser Kulturdepartementet til at bakgrunnen for lovforslaget er Meld. St. 12 (2016-2017) «Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk». Meldingen konkluderer med at enerettsmodellen burde videreføres og styrkes. Norsk Tipping finner innledningsvis grunn til å bemerke at selskapet fra et pengespillfaglig perspektiv kan stå bak hovedkonklusjonene og det prinsipielle modellvalget om at enerettsmodellen er å foretrekke framfor en lisensmodell på det norske pengespillmarkedet.

Norsk Tipping mener man kan trekke mye lærdom av hvilke pengespillmarkeder man etablerer ved å åpne opp for lovlig konkurranse mellom spillselskaper innenfor potensielt utsatte spillkategorier som sport- og kasinospill. For noen år tilbake var trenden i reguleringen av pengespill i Europa at man åpnet opp markedet med lisenssystemer, hovedsakelig innenfor kasinospill og sportsspill. Resultatet har jevnt over vært at disse spillene, som også skaper flest spillproblemer, har hatt en økt omsetning i de lisensierte markedene. Markedsføringstrykket fra aktørene i konkurranse om kundene har vært betydelig. Dette har i senere tid medført en kraftig motreaksjon fra myndighetene i flere av de lisensierte markedene. Det er per i dag en klar regulatorisk trend at man forsøker å dempe veksten i de lisensierte markedene, og flere land innfører blant annet sterke begrensninger på markedsføring. Det er også ulike forsøk fra myndighetene på å dempe utviklingen med omsetningsdempende tiltak. Spillbransjen motsetter seg jevnt over dette, og de seneste eksemplene på dette finner vi i det svenske spillmarkedet.

En styrking av den eksisterende enerettsmodell fremstår derfor per i dag enda klarere enn tidligere som en fremtidsrettet og bærekraftig spillregulering dersom hovedhensikten med spillreguleringen skal være å forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Historisk har myndighetenes regulering av pengespillsektoren i Norge gjenspeilet et ønske om et høyt beskyttelsesnivå for norske borgere. Norsk Tipping finner derfor det naturlig at de sårbares interesser blir avgjørende når nivået av beskyttelsesnivå skal gjenspeiles i en fremtidig pengespillregulering. I den sammenheng bør ikke spillselskapenes egne interesser tillegges særlig vekt på bekostning av forbrukervernet. Siden pengespill og pengespillmarkedet i større grad enn andre markeder har iboende risikoer for utvikling av uheldig forbrukeradferd og kriminalitet, bør en fremtidig ny pengespillov vekte forbrukernes interesser langt høyere enn næringsinteressene i pengespillmarkedet.

I et overordnet perspektiv mener Norsk Tippings at denne prioriteringen gjenspeiles godt i ny pengespillov. Norsk Tipping forstår forslaget slik at det gjennomgående er en klar styrking av kravene til at alle aktører som opptrer på det norske markedet, har et ansvar for å sørge for at spill tilbys i ansvarlige former og at man må ha en føre-var-tilnærming hvor den som tilbyr pengespill også har et ansvar for å oppdage, forebygge og reagere mot uheldig spilleadferd.

Norsk Tipping mener også det er fullt mulig for alle lovlige aktører å skape en attraktiv spillportefølje innenfor disse forventningene. Alle aktører i et enerettsmarked bør ta et ansvar for at markedsutviklingen er moderat og tilpasset spillelysten og markedssituasjonen til enhver tid. Norsk Tipping erkjenner at en betydelig del av dette ansvaret vil ligge på selskapet, i og med at Norsk Tipping forventes å ha den største spillporteføljen og skal være av de viktigste virkemidlene i forvaltningen av fremtidens spillpolitikk og spillmarkedet i Norge. Det er et ansvar Norsk Tipping tar på største alvor.

Selv om det fremheves i høringsnotatet at enerettsaktørene er de viktigste virkemidlene for å følge opp hensynene bak pengespillpolitikken, er det etter Norsk Tippings oppfatning også grunn til å trekke fram Lotteritilsynets rolle i det norske pengespillmarkedet. Tilsynet har over tid drevet en omfattende kontroll av både det lovlige spillmarkedet og det ulovlige markedet. Et sterkt tilsyn er etter Norsk Tippings oppfatning en betingelse for å kunne opprettholde en enerettsmodell på pengespill. Det er derfor betryggende at tilsynet i ny pengespillov gis utvidet myndighet til å håndtere både det lovlige og det ulovlige spillmarkedet.

Norsk Tipping erkjenner at det uregulerte markedet utgjør en utfordring når det gjelder å beskytte norske forbrukere. Spillaktørene i dette markedet viser gjennom sin adferd at de ikke har til intensjon å respektere myndighetenes lover og reguleringer. Det er likevel nødvendig å påpeke at det uavhengig av modellvalg, uansett vil eksistere et uregulert marked med aktører som ikke vil følge gjeldende reguleringer. Det ser vi også fra de lisensierte markedene i Sverige og Danmark.

Flere store uregulerte aktører arbeider målrettet for å utfordre den norske pengespillovgivningen. Disse har ikke som primær intensjon å beskytte spillerne på det norske markedet. Hvis det hadde vært tilfellet, hadde de etter Norsk Tippings oppfatning kunne gjennomført gjennomgripende ansvarlighetsstiltak på eget initiativ, hvor det mest ansvarlige ville ha vært om de ikke målrettet forsøkte å selge spill til nordmenn. Norsk Tipping støtter derfor at Lotteritilsynets får utvidede hjemler til å holde nivået av denne type aktivitet på et så lavt nivå som praktisk mulig.