Høringssvar fra Det Norske Misjonsselskap

Dato: 24.09.2020

Svartype: Med merknad

Det Norske Misjonsselskap har følgende merknader til §23 i lovforslaget:

Vi ber om at det tas inn i lovtekst eller forskrift formuleringer som ivaretar dagens praksis der beløpsgrense gjelder per lokale lotteri og ikke samlet for organisasjoner med mange lokallag. Videre ber vi om en klargjøring av hvorvidt «lokalt eller regionalt omfang» dreier seg om gjennomføring av pengespillet og ikke formål – for å videreføre dagens praksis der ikke-fortjenestebaserte formål også kan omfatte organisasjonenes formålsaktiviteter i andre regioner og land dersom dette ellers oppfyller kravene. Når det gjelder lovforslagets punkt om at pengespill med omsetning under 200 000 ikke kan tilbys gjennom elektroniske plattformer, ber vi departementet revurdere dette i lys av smittevernhensyn. Vi ser ikke at det er vesentlig økt fare for verken spillavhengighet eller mislighold dersom slike små basarer eller lotterier også kan gjøres digitalt. Lokalt engasjement er viktig for både organisasjonene og deres lokalmiljø, og begrensning med tanke på utnyttelse av digitale løsninger i perioder med smittevernrestriksjoner, vil virke unødvendig hemmende på lokalt engasjement og organisasjonenes virksomhet.

Litt mer utdypende kommentarer til våre innspill over:

  • Å ikke kunne tilby basarer eller lignende digitalt, vil være svært utfordrende for vår organisasjon. Dette vil, litt avhengig av smittesituasjon, kunne innebære at våre lokale messer og basarer som per i dag av smittevernhensyn planlegger digitale løsninger i stedet for tradisjonelle messer, når loven trer i kraft ikke har reelle alternativer til å avlyse helt. Dette vil gå ut over både lokalt engasjement og inntekt til formålet.
  • Når det gjelder grense på 200 000, er det avgjørende om dette er per lokale arrangement/lotteri/basar/messe, eller om dette er for organisasjonen samlet per år. For organisasjoner med mange lokallag tilknyttet en større organisasjon, vil tolkningen av dette punktet være svært viktig. Vår organisasjon hadde en sak tidligere i år, der dette var problematisert fra lotteritilsynets side. Lotteritilsynets utgangspunkt var at smålotterier under samme organisasjon ble sett på samlet, men denne tolkningen ble senere trukket tilbake slik at hvert lokallag fikk aksept for å arrangere smålotteri. Det er vesentlig for mange organisasjoner at dette aspektet bringes inn i tolkning også av ny lov.
  • Vi ser også behov for tolkning av utrykket om at slike pengespill/lotterier «kan bare ha et lokalt eller regionalt preg». Det må avklares om dette innebærer at det må arrangeres lokalt (ikke landsomfattende lotteri), eller om dette også innebærer at også lotteriinntekten må anvendes lokalt. Det første er uproblematisk, men det andre vil være svært begrensende, da formålet mange messer og basarer samler inn til, er for eksempel humanitære prosjekter gjennom hovedorganisasjon via samarbeidspartnere i land verden over. Også dette har tidligere vært problematisert av lotteritilsynet i tilknytning til smålotterier, og det er svært viktig at tolkning av ny lov er tydelig på dette punktet (eventuelt at lovtekst endres for å tydeliggjøre hva lokalt/regionalt omfang innebærer. Organisasjonene sentralt er til disposisjon for våre foreninger/lokallag slik at vi samlet kan nå lenger, og samtidig kvalitetssikre det som blir formidlet slik at det som sendes blir brukt til formålet. Vi mener slik kontroll er viktig, og i tråd med myndighetenes anbefalinger når det gjelder forvaltning av bistandsmidler.