Høringssvar fra Thomas Heie Haugerud

Brudd med grl. og EMK

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Jeg oppfatter de foreslåtte tiltakene som brudd på grunnlovens paragraft 102 og EMK artikkel 8 om rett til privat- og familieliv og ønsker ikke disse endringene innført i Norge.