Høringssvar fra Sarah Drew

Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar

Dato: 18.12.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ønsker å benytte meg av min demokratiske stemmerett som norsk statsborger. Jeg stiller skeptisk og i mot Lysne II-utvalgets forslag om masseovervåkning. Jeg ønsker å påpeke at dette vil være et klart brudd på Grunnlovens paragraf 102, som lyder <Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre vern om den personlige integritet.>

Folket følger med å krever lovverket blir opprettholdt. Vi krever beskyttelse fra statens myndigheter mot krenking av privatlivets fred.