Høringssvar fra Thor Einar Isaksen

Protest mot masseovervåkning av datatrafikk, såkalt "digitalt grenseforsvar".

Dato: 15.12.2016

Svartype: Med merknad

Jeg vil med dette høringssvaret på det sterkeste protestere mot innføringen av såkalt "digitalt grenseforsvar" (DGF), da dette på et rent prinisppielt grunnlag strider mot Grunnlovens paragraf 102: "Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet". Rent praktisk sett er farene for misbruk av de lagrede dataene altfor stort til at det bør være hevet over enhver tvil at innføringen av DGF strider med såvel fornuft som rettsstat og vernet av privatliv.