Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Høringsuttalelse til Lysne-II-utvalgets rapport om digitalt grenseforsvar

Dato: 05.01.2017

Svartype: Med merknad

De utvidede fullmakter for personovervåkning som rapporten skisserer, bryter med Grunnlovens paragraf 102, og vil innebære en alvorlig krenkelse av den personlige integritet som enhver borger i Norge ifølge Grunnloven har rett til.

Det er også grunn til å reise spøresmål om hvorvidt de omfattende overvåkningstiltakene står i forhold til den sikkerhetseffekt man ønsker å oppnå.