Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Et farlig presedens

Dato: 17.12.2016

Svartype: Med merknad

Jeg ser med stor bekymring at stadig mer av privatlivets beskyttelser strippes bort under påskudd av økt sikkerhet.

Klarer imidlertid ikke å se at det er dokumentert helt konkrete sikkerhetsmessige tilfeller som ville vært forhindret dersom en tilsvarende løsning allerede hadde eksistert. Tvert imot mener jeg effekten av et slik tiltak er direkte tvilsomt, ut over å fungere som et "springbrett" for videre tiltak som svekker privatlivet enda mer.

Håper våre folkevalgte gjør jobben sin, og beskytter rettighetene slik de er nedfelt i grunnloven. Det er for lett å benytte sikkerhetspolitiske hensyn til å strippe vekk slike rettigheter.