Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Høringssvar til Lysne-II utvalget angående Digital grenseforsvar DGF

Dato: 06.01.2017

Svartype: Med merknad

Utvalget konkluderer med å anbefale DGF slik det er foreslått, dette virker naivt. En beskyttelse mot fremmed statsmakt må utformes på en måte hvor det må kunne detektere et fremmed angrep uten å overvåke vanlige borgere. Utvalget peker selv på at mye av innenlands kommunikasjon passerer landegrenser selv om både avsender og mottaker er innen landet. Tilsvarende vil det være svært trolig at fremmed statsmakt vil kunne omgå dette enkelt i et cyber angrep scenario. Eksempelvis Stuxnet/Olympic games hvor selv et nettverk frikoblet internett ble utsatt for ødeleggende angrep (Kilde: NRK). Scenarioer som foreslått i vedlegg 1 ville ikke ha fanget opp et tilsvarende angrep mot Norge i dag. Trusselaktører fra fremmed statsmakt med ond vilje må forventes å omgå DGF som foreslått. En løsning som hvor en går etter datatrafikk som passerer noder ved grensen vil i hovedsak ramme vanlige borgere og bidra til den økende skepsisen mot vår styreform.

I vedlegg 2 pekes det på andre lands liknende systemer. Innholdet er basert på offentlig tilgjengelige kilder, som igjen er basert på delvis ubekreftet og ulovlig fremkommet informasjon. I lys av de senere tids avsløringer med hensyn på spionasje av epost i en valgsituasjon, viser det at et allerede eksisterende DGF, som en må anta er betydelige mer kapabelt enn det som skisseres i Lysne-II utredningen, ikke er svar på denne utfordringen.

Min konklusjon: DGF som foreslått vil ikke være rett svar på fremtidens trusselbilde. I en verden hvor en stadig større del av befolkningen føler at det ikke lenger er fremmede makter som står for en stor trussel mot vårt demokratiske samfunn, men en økende frykt for eget lands styre, vil en innføring av DGF slik utvalget foreslår det være svært negativt og gi få faktiske fordeler for nasjonal sikkerhet.