Høringssvar fra Kristian Berg

"Digitalt Grenseforsvar" sett med en vanlig borgers øyne.

Dato: 03.01.2017

Svartype: Med merknad

Er hacking og terror så alvorlige trusler mot mitt rikes sikkerhet at jeg burde akseptere at fedrelandet setter meg under døgnkontinuerlig digital overvåking?

Intensjonen om å kun bruke data fra overvåkingen til å avdekke og bekjempe terror og cyberangrep er fin, men overvåking er overvåking, uansett hva man bruker de innsamlede data til.

Derfor:

1: Hvor mange planlagte terrorangrep mot vårt land blir egentlig årlig oppdaget og stanset ved hjelp av etterretningstjenesten? Det må være snakk om et visst antall dersom jeg skal være enig i at behovet for mer etteretning er så stort at vi må masseovervåke vårt eget folk.

2: Hvor store verdier går tapt som følge av organiserte cyberangrep fra utlandet? Her må det være snakk om så store beløp at angrepene faktisk står i fare for å skade statsøkonomien vår betydelig.

Er jeg for eller imot DGF? Hvis jeg kan få pålitelige data som illustrerer behovet for DGF på en måte jeg kan forstå, så kan det hende jeg ser meg enig med utvalget. Frem til da må jeg aller høfligst si meg uenig i utvalgets konklusjon.