Høringssvar fra Valdres sommersymfoni

Høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Dato: 27.04.2018

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport Regionreformen: Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.

Ekspertutvalget foreslår å overføre flertallet av tilskuddene som finansieres over post 78, ymse faste tiltak innen musikk og scenekunstfeltet, til fylkeskommunene. Utvalget mener at mange tilskuddsmottakere har et regionalt nedslagsfelt. De ivaretar ikke et nasjonalt oppdrag, og publikum/deltakerne er i stor grad innbyggere bosatt i fylket.

Valdres sommersymfoni ble i 2013 flyttet fra Norsk kulturråd til KUD med den begrunnelse at de er en nasjonal aktør, tar et nasjonalt ansvar og ikke passet inn i noen av ordningene i kulturrådet. Nå er sommersymfonien foreslått flyttet til fylkeskommunen.

Viser til punkt 15.4, 1.avsnitt: «Musikk- og scenekunstinstitusjonene, museene og mange andre tiltak som finansieres overs Kulturfondets og departementets budsjett har i all hovedsak et regionalt nedslagsfelt. Publikum er i stor grad innbyggere bosatt i fylket der institusjonen ligger eller der arrangementet pågår, og tilskuddsmottakerne ivaretar ikke primært et nasjonalt oppdrag.»

Valdres sommersymfoni sine kurs for barn og unge er den største møteplassen for talenter innen den klassiske musikktradisjonen i Nord-Europa, og deltakerne kommer fra hele landet, og i økende grad fra utlandet. Norsk barne- og ungdomssymfoniorkester er et av disse kursene, samt nasjonale kurs for unge pianister. Rundt 300 barn og unge møtes i Valdres hver sommer. Bare 10% av disse kommer fra Hedmark og Oppland. I tillegg har Valdres sommersymfoni ansvar for to nasjonale prosjekter; Instrumenter i fokus (initiert og finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, Dextra Musica og i samarbeid med alle landets profesjonelle orkestre, alle høyere utdanningsinstitusjoner, Norsk kulturskoleråd, Norges musikkorpsforbund m.fl.) og Papillon (i samarbeid med Talent Norge)  Med disse tiltakene tar Valdres sommersymfoni ansvar for å øke rekrutteringen og talentutviklingen på truede instrumentgrupper, og sikrer at unge talenter rustes for et fremtidig profesjonelt musikkliv, både nasjonalt og internasjonalt.

Valdres sommersymfoni, som ressurssenter for klassisk musikk, spiller en viktig nasjonal rolle innen klassisk musikk, og for å sikre videre drift er det viktig at sommersymfonien blir plassert slik at det landsdekkende perspektivet sikres for framtiden.

Slik vi ser det, må Valdres sommersymfoni derfor bli værende i kulturdepartementet, siden kriteriene ikke er tilstede for overflytting.

Om regionene får i oppdrag å få overflyttet nasjonale (og internasjonale) aktører, må selvfølgelig VSS forholde seg til dette, men da må kriteriene endres til å omfatte dette og aktører/organisasjoner med klart nasjonalt nedslagsfelt må likebehandles.