Høringssvar fra LNU

Høringsuttalelse om flytting av forvaltningsoppgaver til fylkeskommunene

Dato: 08.05.2018

Svartype: Med merknad

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for 97 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med til sammen over 450 000 medlemmer og over 10 000 lokallag.

LNU takker for muligheten til å komme med våre innspill til høringen. Vi vil her adressere kapittel 16, som omhandler forvaltningen av spillemidler. LNU forvalter selv tippemidler gjennom ordningen Frifond organisasjon, og vi baserer vårt innspill på erfaringer vi selv har gjort oss som forvalter.

Paraplyorganisasjonene sikrer nærhet
LNU mener at enhver støtteordning må søke å være så enkel og tilgjengelig som mulig for brukerne. Endringer i forvaltningen av støtteordninger må først og fremst ha som formål å være forenklende for de som mottar støtte. LNU er kritiske til at det foreslås å flytte ansvaret for støtteordninger som i dag forvaltes av organisasjonene, som for eksempel ordning for innkjøp av musikkinstrumenter, til fylkeskommunen. Vi mener at dette ikke er forenklende for de som benytter seg av ordningen.

Det har vært blant utvalgets retningslinjer at «oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning». Dette er et godt prinsipp. Dessverre reflekterer hverken rapporten eller forslaget som er til høring at det ikke er staten, men organisasjonene selv, som forvalter mange av støtteordningene. Å flytte forvaltningsoppgaver fra organisasjonene til fylkeskommunen vil være å flytte oppgavene lenger fra innbyggerne, ikke nærmere.

Vi ser heller ikke at fylkeskommunen har bedre forutsetninger for å gjøre faglige vurderinger om søknader enn paraplyorganisasjoner som i dag forvalter støtteordninger. Samtidig vil det kreve mer ressurser av organisasjonene dersom de må forholde seg til ulike retningslinjer og søknadsprosesser i forskjellige fylker. Dette vil være byråkratisering av organisasjonene, og vil føre til at de får mindre ressurser til å skape aktivitet.

LNU vil derfor fraråde at forvaltningsoppgaver som i dag ligger hos organisasjonene flyttes til fylkeskommunen. Vi stiller seg ellers bak høringssvarene til UNOF og Frivillighet Norge.

Vedlegg