Høringssvar fra Norsk musikkråd

Høringssvar fra Norsk musikkråd

Dato: 09.05.2018

Svartype: Med merknad

Norsk musikkråd er en samlende paraplyorganisasjon for musikkorganisasjonene i Norge. Vi har pt 33 medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd i 17 fylker[1]og representerer 140.000 medlemmer som utøver musikk i sitt lokalsamfunn. Norges Korforbund og Norges Musikkorpsforbund, med til sammen om lag 90.000 medlemmer,har begge vedtatt å søke medlemskap i Norsk musikkråd, som dermed vil bli en samlende stemme for hele det frivillige musikkfeltet. Norsk musikkråd arbeider interessepolitisk, leder an i prosjektet ”Rom for spilleglede” og utfører en rekke forvaltningsoppgaver på vegne av Kulturdepartementet.

Norsk musikkråd vil i dette høringsinnspillet først og fremst ha fokus på del IV Kultur og kulturminnevern.

Norsk musikkråd er opptatt av at man opprettholder og stimulerer til et godt og variert kulturtilbud i hele landet. Alle skal ha mulighet til å utøve eller oppleve kultur i sitt nærmljø. Oppgavefordelingen på kulturfeltet må styresav hva som er best for kulturlivetog befolkningens tilgang til kultur, og ikke av et ensidig behov for å overføre oppgaver og budsjettmidler til fylkeskommunene.

Kulturmidlenebør forvaltesså effektivt og så ubyråkratisk som mulig, her må behovet for effektiv offentlig forvaltningbalanseres opp mot det å bevare gode kompetansemiljøerpå det frivillige kulturfeltet, og det å gi kulturlivets aktører enkel tilgang til midlene, slik at de kan bruke mest mulig ressurser på å skape aktivitet. Om det da er viktigstmed geografisk nærhet eller noen som sernasjonale behov og utgjør ett fagmiljø i stedet for mange små, må vurderes for hver enkelt ordning.

Det er i denne sammenheng verdt å merke seg anbefalingen fra ekspertgruppen som har gjennomgått statlige tilskudd til frivillige organisasjoner:

«Regionalisering av tilskudd til frivillige organisasjoner er ikke blant ekspertgruppens anbefalinger. Våre anbefalinger for en mer samordnet forvaltning av tilskudd til frivillige organisasjoner, forutsetter at det samordnes på nasjonalt nivå.»[2]

Staten trenger nasjonale verktøy for å gjennomføre nasjonal kulturpolitikk. Helhetsperspektivet som nasjonale organisasjoner har sikrer overordnede interesser, likebehandling og gir mulighet for nasjonale prioriteringer. Musikkutstyrsordningen er et eksempel på dette hensynet. Norsk musikkråd er positive til ønsket om å styrke kulturkompetansen i regionene og ser fordeler med å flytte beslutningene nærmere de det gjelder, men samtidig mener vi det fortsatt er behov for sentrale fagmiljøer som kan være ressurser for kompetanseøkning i regionene, samt iverksette og koordinere felles tiltak og satsinger. Ved å legge til rette for et godt samspill mellom nasjonale organisasjoner og regionene vil vi få gode synergiersom gagner det lokale kulturlivet.

Norsk musikkråd er positive til å gi fylkene et større ansvar for regional planlegging, dette arbeidet bør også omfatte regional og kommunal kulturvirksomhet. Kulturlivet i fylker og kommuner er en positiv kraft regionalt og lokalt, deres betydning og prioritering må inkluderes og nedfelles i det regionale og kommunale planarbeidet. Her vil Norsk musikkråd også kunne bidra aktivt inn i arbeidet. Vi har operative sekretariater og engasjerte tillitsvalgte og ansatte for våre fylkesmusikkråd som kan bidra inn i dette arbeidet.

Norsk musikkråd er samtidig opptatt av at eventuell overføring av ansvarsoppgaver fra stat til fylke på kulturfeltet ikke må rasere eksisterende kompetansemiljøer eller føre til kutt i bevilgningene til det lokale musikk- og kulturlivet. For eksempel fremstår forslagene om å overføre Den kulturelle skolesekken og Krafttak for sang lite gjennomtenkte. Den kulturelle skolesekken har gjennomgått og gjennomgår en større omlegging for bl.a. å kunne bidra til en kvalitetsheving av innholdstilbudet og en ytterligere profesjonalisering overfor tilbyderne og frilansere på ulike kunstfelt. Her har dagens fylker bl.a. ulik kvalitet på kurateringsarbeidet. Overføringen av konkrete nasjonale ordninger må derfor konsekvensutredes og kvalitetssikres tilstrekkelig før de vedtas, og utvalgets forslag under punkt 23.4 må nedfelles i gjennomføringen: − at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventningene til regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk. 

For øvrig viser vi til Frivillighet Norges høringsinnspill.

Med vennlig hilsen

Christin Sund, fungerende generalsekretær i Norsk musikkråd

 

[1] I alle fylker bortsett fra Sogn og Fjordane

[2]«Mer samordnet, åpnere og enklere» Gjennomgang av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner. Rapport fra ekspertgruppe til Kulturdepartementet 30. april 2018.