Høringssvar fra De Unges Orkesterforbund og Norges Musikkorps Forbund

Kommentarer til Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter

Dato: 08.05.2018

Svartype: Med merknad

Punktvis sammendrag

  • Utvalget foreslår å flytte Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter til fylkeskommunene.
  • Denne ordningen forvaltes i dag av frivillig sektor. Utvalget diskuterer ikke hvordan samarbeidet mellom de frivillige og det offentlige vil bli berørt av at oppgavene flyttes.
  • Prinsippene utvalget legger til grunn, særlig prinsippet om at oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, tilsier at denne ordningen fortsatt bør forvaltes av frivillig sektor.
  • Vi mener derfor det er en dårlig idé å flytte denne ordningen til fylkeskommunene.

 

Hva vi kommenterer

Vår kommentar gjelder punktene 16.2.2 og 16.3, s. 130-131:

"16.2.2 Spillemidler til kulturformål

Utvalget mener fylkeskommunene vil ha kompetanse og kapasitet til å ivareta feltet på samme måte som forvaltningen av ordinære midler til kulturformål over statsbudsjettet. Forvaltningen av midlene kan skje i nær sammenheng med fylkeskommunenes øvrige oppgaver innenfor blant annet kultur og utdanning.

(...)

16.3Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at ansvaret for ordningene Den kulturelle skolesekken, Musikkutstyrs-ordningen, Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter, Aktivitetsmidler kor, Krafttak for sang og Ordningen for historiske spill overføres til fylkeskommunene."

Utvalget diskuterer i liten grad det særegne ved hver enkelt av disse postene, ut over en betraktning om at «Utvalget mener fylkeskommunene vil ha kompetanse og kapasitet til å ivareta feltet på samme måte som forvaltningen av ordinære midler til kulturformål over statsbudsjettet».

En av ordningene som foreslås flyttet er Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter. Vi vil gjerne gå nærmere inn på denne.

 

Hva er denne ordningen?

Dette er en ordning der korps og orkestre får støtte til å kjøpe inn instrumenter. I dag forvaltes denne ordningen av De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norges Musikkorps Forbund (NMF). Disse to organisasjonenes sentralledd får pengene, mottar og behandler søknader og fordeler midlene til henholdsvis orkestre og korps.

Pengestrømmen ser slik ut i dag:

Norsk Tipping -> Kulturdepartementet  -> Norsk Kulturråd -> NMF/UNOF -> det enkelte korps/orkester

Denne ordningen ble etablert i 2005. I begynnelsen gjaldt ordningen bare for korps, mens orkestre ble inkludert fra 2012. I dag brukes ca. 15 millioner kroner på ordningen, fordelt omtrent 90/10 mellom korps og orkestre, noe som gjenspeiler størrelsesordenen mellom organisasjonene.

 

Utvalgets forslag

Utvalget foreslår at ansvaret for ordningen overføres til fylkeskommunene, men går ikke nærmere inn på hva det betyr i praksis. Utvalgets perspektiv er på ulike offentlige forvaltningsledd, men frivillig sektor rolle blir i denne sammenhengen ikke diskutert. Det er imidlertid frivillige organisasjoner som forvalter instrumentmidlene. Hvilke konsekvenser denne overføringen av ansvar vil få for samarbeidet mellom det offentlige og frivillig sektor, sier utvalget forslag dermed ingenting om.

Dersom forslaget betyr at sentralleddene til NMF og UNOF kommer til å motta tilskudd fra fylkeskommunene som vi fortsetter å forvalte på samme måte som før, vil vi innvende at det virker tungvint og lite hensiktsmessig å skulle forholde oss til elleve ulike bevilgende myndigheter i stedet for én. I henhold til utvalgets retningslinjer («Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning») kan vi ikke forstå annet enn at en kostnadseffektiv oppgaveløsning her betyr at at pengestrømmen forblir på det statlige nivået.

En annen tolkning av forslaget er at at selve behandlingen av søknader og tildeling av midler skal flyttes vekk fra våre organisasjoner og til byråkrater i fylkeskommunene. 

Til dette har vi flere innvendinger:

Å forvalte disse søknadene krever en betydelig musikkfaglig kompetanse. Man må kjenne til de ulike instrumentene i et korps eller orkester, prisene på disse, og hvilket kvalitetsnivå og prisklasse som er hensiktsmessig for hvilket nivå musikerne er på. Det hjelper også å kjenne de aktuelle korps/orkester-miljøene og vite hva de har tilgang på av ressurser og mottatt tidligere av støtte, dersom man skal sikre at midlene blir rettferdig fordelt.

UNOF og NMF sitter på denne kompetansen i dag. Dersom elleve ulike fylkeskommuner skal skaffe seg en tilsvarende kompetanse, frykter vi både at det vil bli ressurskrevende og samfunnsøkonomisk lite effektivt, og at resultatet vil bli ujevnt. Ulik forvaltningspraksis, og over tid ulik prioritering i de fylkeskommunale budsjettene, kan føre til at korps og orkestre i noen deler av landet blir sittende med langt større tilgang til tilskudd og instrumenter enn andre.

Utvalget har arbeidet ut fra retningslinjer om at «Oppgaver bør legges så nært innbyggerne som mulig, men på et så høyt nivå som nødvendig for å sikre en kostnadseffektiv oppgaveløsning». 

I dette tilfellet mener vi at å løse oppgavene «så nært innbyggerne som mulig» må betyr at forvaltningen av instrumentinnkjøpsmidlene fortsatt skal gjøres av frivillig sektor. Det er vi, NMF og UNOF, som er nærmest de som skal nyte godt av ordningen. Støtteordninger som Frifond og Mva-kompensasjonsordningen blir også forvaltet av de frivillige organisasjonene, ut fra en forståelse om at det er organisasjonene som er nærmest dem det gjelder. «På et så høyt nivå som nødvendig» må bety at forvaltningen gjøres av organisasjonenes sentralledd.

 

Konklusjon

På bakgrunn av det ovenstående er UNOF negative til utvalgets forslag om å flytte instrumentinnkjøpsmidlene til fylkeskommunene. Vi mener forslaget bygger på et mangelfullt resonnement som ikke forholder seg til frivillig sektors rolle i denne ordningen. Det kan virke som om ønsket om å finne noe fylkeskommunene kan drive med har vært viktigere enn å gå inn i ordningen og se hvordan den faktisk kan innrettes for å fungere best mulig for barn og unge i korps og orkestre. Vi mener derfor dette forslaget bør avvises.

 

Med vennlig hilsen for

 

Norges Musikkorps Forbund

Karl Ole Midtbø

Generalsekretær

 

De Unges Orkesterforbund

Even Tømte

Informasjonskonsulent

 

Vedlegg