Høringssvar fra Møreforsking AS

Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen.

Dato: 08.05.2018

Svartype: Med merknad

Høringssvar er vedlagt som egen PDF-fil

Vedlegg