Forsiden

Høringssvar fra Norges Korforbund

Høringssvar fra Norges Korforbund

Dato: 09.05.2018

Svartype: Med merknad

Norges Korforbund er positiv til at fylkeskommunene styrker sin satsing på kultur. Kulturloven slår fast at alle forvaltningsnivåer har ansvar for forutsigbare utviklingskår, fremming av profesjonalitet, kvalitet og deltakelse i kulturlivet. Fylkeskommunen bør styrkes for å kunne oppfylle dette kravet i loven. 

Ekspertutvalget foreslår å flytte en rekke ordninger innenfor kulturpolitikken fra nasjonalt nivå til fylkesnivå. Statsbudsjettets kapittel 323, post 78 inneholder flere ordninger som forvaltes av nasjonale kulturorganisasjoner. Ekspertutvalget skriver om denne posten at «det store flertall av tilskuddene (….) bør overføres» til fylkeskommunene. I tillegg er navngitte ordninger som finansieres av spillemidler foreslått flyttet.

Norges Korforbund mener at flytting av følgende ordninger vil være svært uheldig:

  • Ordningen for kordirigenter (kap 323, post 78)
  • Aktivitetsmidler for kor (kap 323, post 78 og spillemidler)
  • Musikkutstyrsordningen (spillemidler)
  • Ordningen for innkjøp av musikkinstrumenter (spillemidler)
  • Krafttak for sang (spillemidler)
  • Støtte til opplæring gjennom studieforbund (kap 254, post 70)

Dette er ordninger der det er en fordel med landsdekkende perspektiv knyttet til prioritering og tilrettelegging. Samordningen gjør at erfaringer og konsepter kan deles på tvers av landet og gjør det mulig å støtte regionoverskridende prosjekter. I tillegg trengs det for disse ordningene en spesialkompetanse som det er lite hensiktsmessig å bygge i alle fylkene. Ekspertutvalget har som et av sine prinsipper at «Staten bør ha ansvar for oppgaver som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep for god oppgaveløsning» og vi mener disse ordningene over faller inn under denne kategorien.

Utvalget legger til grunn i sin retningslinje 1 at «Oppgaver bør legges så nært innbyggeren som mulig, men på et så høyt nivå at det sikrer en kostnadseffektiv oppgaveløsning». For ordningene nevnt over mener vi at systemer og rutiner for forvaltning drives mer effektivt på et nasjonalt nivå enn om hvert enkelt fylke skal bygge opp kompetanse, rutiner og systemer. Vi er redd for at en pulverisering av disse ordningene til 11 fylker vil føre til at det i sum blir byråkrati knyttet til forvaltningen. Hensynet til en kostnadseffektiv oppgaveløsning tilsier at ordningene nevnt over beholdes på et nasjonalt nivå. Fagnettverk kan ikke erstatte den nasjonal koordinering slik ekspertutvalget antyder.

Vi mener også at det er lettere å skape "armlengdes avstand" mellom politikere og forvaltning på nasjonalt nivå enn om dette skal forvaltes i fylkene.

Regjeringens korstrategi

Regjeringen publiserte i 2016 sin korstrategi med navnet Fleirstemt. Der heter det blant annet: «Regjeringa vil vidareføre satsinga på amatørkor på alle ambisjonsnivå». Dersom forslagene ekspertutvalgets forslag blir realisert, så vil regjeringen stå uten virkemidler for å realisere denne strategien. Vi frykter at utvalgets prinsipp om at fylket «kan foreta selvstendige valg om hvordan oppgaven skal løses» vil kunne medføre at korsatsingen blir reversert.

For øvrig henviser vi til høringssvar fra Kulturalliansen og Frivillighet Norge.