Forsiden

Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Dato: 10.06.2022

Svar på «Høyring av rapport frå ekspertutval om finansiering av universitet og høgskular»

Fleksibel utdanning Norge (FuN) jobber for at god utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av bosted, livssituasjon og individuelle behov. Vi er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra hele utdanningsspekteret, fra de store universitetene til de minste nettskolene, og jobben vår er å fremme kunnskap og utvikling av fagfeltet fleksibel læring.

Vi har følgende tre merknader til utvalgets vurderinger og anbefalinger:

1) Avvikling av kandidatindikatoren

Fleksibel utdanning Norge støtter utvalgets anbefaling om avvikling av kandidatindikatoren og at resultatbasert uttelling legger større vekt på indikatoren for avlagte studiepoeng.

Begrunnelse

Kandidatindikatoren begrenser muligheten for institusjonene til å tilby kortere utdanninger og kurs, ved at disse kursene gir dårligere uttelling i resultatfinansieringen. Samtidig opplever institusjonene at både studenter, myndigheter og samfunnet for øvrig etterspør kortere og mer fleksible videreutdanninger. Disse tilbudene kan være dyrere både å opprette og drifte enn studier på campus, og når de samtidig gir dårligere uttelling økonomisk skaper det et sterkt disinsentiv mot å utvikle nettopp de kursene som i økende grad etterspørres.

En styrking av studiepoengsindikatoren på bekostning av kandidatindikatoren vil være et godt grep for å styrke tilbudet av kortere fleksible og desentraliserte utdanninger.

2) Økt anvendelse av utdanningssentre

Fleksibel utdanning Norge anbefaler at utdanningssentre finansieres med driftstilskudd for å utløse deres potensiale til å identifisere regionale kompetansebehov. Vi anbefaler videre at mangfoldet i eierskaps- og driftsmodeller hos utdanningssentrene bevares, og at modeller for desentralisert utdanning ikke tvinges inn i strengt definerte rammer.

Begrunnelse

Utdanningssentre finnes med mange ulike eierstrukturer og grader av tekniske/administrative støttefunksjoner. Disse ulike aktørene er skapt av lokale behov og har funnet en form som fungerer i regionen de opererer i og som fungerer sammen med utdanningsinstitusjonene som tilbyr nettopp den utdanningen regionen behøver. Det er viktig at satsingen på desentralisert utdanning innrettes på en måte som bevarer dette mangfoldet, og ikke fører til en ensretting av måten utdanning organiseres på regionalt.

For å utnytte det fulle potensialet som ligger i utdanningssentrene trengs et driftstilskudd som kan ligge til grunn for deres aktivitet. Ved å ha ressurser som ikke er bundet opp til konkrete prosjekter, vil utdanningssentrene kunne bruke mer tid på sin kontakt med kommuner og næringsliv, til å identifisere regionale/lokale kompetansebehov og til å ta initiativ til nye samarbeid med utdanningsinstitusjonene.

3) Kompensasjon for økte kostnader knyttet til fleksible utdanninger

Fleksibel utdanning Norge anbefaler at det gjøres ytterligere kunnskapsinnhenting rundt merkostnader knyttet til utvikling og drift av fleksible utdanninger. Disse utdanningene må gis økt uttelling i resultatfinansieringen som kompensasjon for de høyere kostnadene. Benytt Fleksibel utdanning Norge som ressurs i arbeidet med å innhente erfaringer og kunnskap.

Begrunnelse

I NOU 2019: 12 Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne ble det foreslått flere tiltak for å gjøre det mer attraktivt for institusjonene å tilby kortere etter- og videreutdanningstilbud. Blant annet økt uttelling for emner som har den nødvendige fleksibiliteten til å kombineres med arbeid.

I rapporten om finansiering av universiteter og høyskoler trekkes det frem flere grunner til at fleksible utdanninger kan ha høyere kostnader knyttet til seg. Blant annet nevnes at fleksible tilbud kan innebære større administrative kostnader og behov for nye teknologiske løsninger. Fleksibel utdanning Norge vil også trekke frem den betydelige tidsbruken for de fagansatte knyttet til oppfølging av den enkelte student – Én av flere forutsetninger for å kunne tilby nettundervisning av høy kvalitet.

Fleksibel utdanning Norge har direkte kontakt med nettopp de miljøene hos universiteter og høyskoler, både fra privat og offentlig sektor, som utvikler og tilbyr de fleksible og desentraliserte utdanningene. Det er på bakgrunn av deres erfaringer at vi ber om en større kunnskapsinnhenting om merkostnader ved fleksible utdanninger, og det er også på dette grunnlaget at vi vil stille oss til disposisjon som bidragsyter i en slik kunnskapsinnhenting.

Vi tror at Fleksibel utdanning Norges over 50 års erfaring med fleksible utdanningsformer på tvers av utdanningsinstitusjoner og -nivåer kan gi verdifulle perspektiv inn i arbeidet. Dette er også tema hvor vi allerede er aktive rådgivere for både kunnskapsdepartementet og utdanningskomiteen, sist under arbeidet med strategi for desentralisert og fleksibel utdanning.

Vi inviterer dere til å ta kontakt med oss om dere ønsker mer informasjon om merknadene og om bevegelsene på fagfeltet fleksibel utdanning generelt. Vi kan både bidra med svar på enkeltspørsmål og til å sette opp møter med ressurspersoner der dere kan få eksempler på hva som skaper og hindrer utvikling av fleksible og desentraliserte utdanninger.

Oslo, 10. juni 2022

Tommy Bull Henstein

Direktør

90 22 82 83

post@fleksibelutdanning.no