Høringssvar fra Rødt Molde

Dato: 12.01.2020

Molde, 12. januar 2020

Manglende faglige vurderinger fra ekspertutvalget om nasjonalt deponi for farlig avfall

Av kommunestyrerepresentant Ivar Aasgaard Røsand og lagleder Morten Walløe Tvedt, RØDT Molde

Vi viser til sluttrapporten fra ‘Ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig avfall’ som presenterte sine vurderinger og anbefalinger i rapport av mandag 4/11-19. Rapporten mangler faglig grundighet og vitenskapelig belegg når det gjelder valg av lokalisering av nasjonalt deponi for farlig avfall. Den kan dermed ikke legges til grunn for å trekke konklusjoner når det gjelder valg av lokalitet for nasjonalt deponi. Rapporten er lang, og dekker mange kompliserte temaer, dessverre på en overfladisk måte. To mulige nasjonale deponier for farlig avfall settes opp mot hverandre: Raudsand i Møre og Romsdal mot Brevik/Dalen gruver i Porsgrunn. To nye alternativer lanseres uten utredning: Mulen i Odda og Gudvangen Stein. Utvalget gjør ikke selvstendige analyser, men baserer sine anbefalinger på uttalelser fra aktører som selv har økonomiske interesser i saken, og utvalget legger føringer i rapporten som tilsier overkjøring av lokaldemokratiet.

Utvalget er satt sammen og rapporten bestilt av Klima- og miljøminister Elvestuen. Den 12/11-2019 la KLD ut informasjon på nettet om et møte 15/11-2019. Møtet ble avholdt for å få innspill til å velge hvor et nasjonalt deponi skal lokaliseres, men mange som har rettslig interesse i saken ble ikke spesielt invitert og det ble gitt kun én dags svarfrist for å registrere seg som deltaker.

Manglende faglige analyser av deponialternativene Brevik og Raudsand

Analysene av deponiplanene på Brevik og Raudsand er overflatisk behandlet. Ekspertutvalget har ikke vært på befaring på Raudsand, men konkluderer likevel med at lokaliteten er velegnet.

I sin gjennomgang av Dalen gruver ved Brevik, viser utvalget til konsekvensanalyser fra NOAH, som driver deponi på Langøya i dag.

Når det gjelder Raudsand legger utvalget til grunn at det er mange innsigelser mot konsekvensanalysene, men de gjør ingen selvstendige vurderinger. Var ikke hele poenget med å sette ned et utvalg, å få analyser og svar fra nettopp eksperter? Ekspertutvalget har ikke selv gjort noen selvstendige undersøkelser eller analyser av mulig avrenning av farlig stoffer i sjøen.

Utvalget viser ikke til at fjorden utenfor Raudsand allerede er sterkt forurenset og at det stadig slippes ut metaller fra de enorme mengdene med farlig avfall som tidligere har blitt dumpet, delvis uten tillatelse, i de gamle gruvesjaktene som i dag står under vann. De tar ikke opp konsekvensene av å bygge en dypvannskai ned på opptil 170 meters dyp i sterkt forurensende sedimenter. Sedimentene ligger i dag i ro, men det er ingen analyse av effektene på livet i Tingvollfjorden eller for matproduksjonen i fjordsystemet hvis de settes i bevegelse. Det er heller ikke vurdert hvilke katastrofale miljøødeleggelser som kan følge med utfyllingen som er nødvendig for de planlagte kaianleggene i Sunndalsfjorden. Det er dokumentert at det foreligger alvorlig forurensning i sjøbunnen. Multiconsult fra 6. juni 2017 har i en rapport (som ikke var vedlagt sakspapirene i Nesset kommune da de behandlet reguleringsplanen i mai 2019) problematisert muligheten for anleggelse av disse kaianleggene. Ekspertutvalgets eneste poeng knyttet til «oppvirvling og spredning av forurensede sedimenter» er at det vil kreve tillatelse fra Miljødirektoratet.

Mange kompliserte spørsmål er overfladisk behandlet. Hensynet til biologisk mangfold på land er ikke vurdert av ekspertutvalget, selv om det finnes rødlistede arter i de aktuelle områdene.

Det er overraskende og langt fra holdbart at noe som kaller seg for et ekspertutvalg farer over miljøsituasjonen med harelabb på denne måten. Dette gjør at rapporten ikke er egnet til å danne grunnlag for å fatte en beslutning om nasjonalt anlegg for deponering av farlig avfall.

Manglende interesse for klima

I rapporten beskrives problemene med utslipp fra dieselkjøretøy som kjører inne i gruvene, mens de ekstra klimautslippene ved skipsfrakt av avfall til Raudsand blir ikke nevnt. Transporten er et tungtveiende argument mot å legge deponiet til Raudsand. I en risikoanalyse fra Norconsult (utarbeidet på oppdrag fra tiltakshaver på Raudsand i forbindelse med reguleringsplanen) legges det til grunn at skip med avfall innebærer en risiko for enorme miljøkonsekvenser i tilfellet av havari, men på den annen side at sannsynligheten for havari er minimal. Flere hendelser bare det siste året viser at risikovurderingen rundt et eventuelt havari ikke er holdbar. Det er flere eksempler på grunnstøtinger (selv med los) og motorhavari i området. Det har oppstått dramatiske situasjoner, som da cruiseskipet «Viking Sky» var i havsnød den 23. mars 2019 og senest 23. oktober 2019 da kjemikalietankeren «Christina» var nær grunnstøting, men i siste liten ble berget av taubåt.

Overkjøring av lokaldemokratiet

I konklusjonen for lokaliteten Dalen gruver ved Brevik, påpekes uenigheten om gruvenes egnethet, mens det bærende motargumentet er manglende reguleringsplan og overstyring av lokaldemokratiet. For Raudsand tones overstyringen av lokaldemokratiet ned, og beskrives bare som at «Dette forutsetter imidlertid at reguleringsplanen for området blir fastsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD), at de relevante sektormyndighetene har fått framlagt et tilstrekkelig grunnlag for å gjøre sine vurderinger, samt at alle nødvendige tillatelser etter sektorlovverk er gitt.» Det ekspertutvalget ikke nevner er at det å fastsette denne reguleringsplanen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet også innebærer like stor grad overstyring av lokaldemokratiet siden fylkeskommunen og alle omkringliggende kommuner er mot at deponiet legges til Raudsand. Reguleringsplanen slik den fremstår nå kan ikke stadfestes, siden den regulerer tiltak som har effekt inn i en annen kommune – Gjemnes – som ikke har behandlet planen, men snarere har innsigelser til den. Nye Molde kommune som Nesset kommune ble en del av 1. januar i år, vil få ansvaret for å forvalte dette i fremtiden, men har ikke behandlet eller uttalt seg om Reguleringsplanen eller andre aspekter ved Raudsand. Dermed er hensynet til lokaldemokrati et like tungtveiende argument mot Raudsand. Her ser vi hvorfor det haster for Regjeringen nå – det er trolig flertall MOT Raudsand i Nye Molde kommune.

Ekspertutvalget viser til en serie med tillatelser som må innvilges for at Raudsand skal kunne velges, som om Miljødirektoratet allerede har behandlet disse sakene. Det har de ikke, og det er langt fra sikkert at de faglige konklusjonene fra miljømyndighetene vil gjøre at Raudsand er et mulig alternativ. På denne bakgrunn er det ingen gyldige grunner for å anføre at Raudsand er et egnet alternativ, mens Brevik ikke er det.

Manglende statlig ansvar for Raudsand

Etter at gruvedriften stanset på Raudsand har området som ligger ned mot den nasjonale laksefjorden Sunndalsfjorden, vært åsted for deponi og forsøk på resirkulering av farlig avfall, som også har endt med miljøkriminalitet. Dersom Staten legger det nasjonale deponiet på Raudsand fraskriver den seg ansvar for å rydde opp. Veidekke og Bergmesteren som tiltakshavere har tenkt til, og er nå i prosess med å dekke til enorme mengder med farlig avfall uten å behandle det. Dermed slipper Staten som nåværende eier unna å rydde opp i gamle synder. «Ekspert»-utvalget nevner ikke eksisterende forurensing.

Statlige ansvar og unndragelse

En ytterligere innvendig er måten å organisere avfallshåndtering på. NOAH var en offentlig eid virksomhet til den ble privatisert: Vi har sett på Raudsand tidligere hvor galt det kan gå når private skal drive med avfall uten langsiktige forpliktelser. Staten må på prinsipielt grunnlag ha ansvaret: ta inntekter og avsette dem til fremtidige kostander ved et deponi. Å la et privat selskap med begrenset ansvarlig kapital få inntekten, mens det er helt uvisst om de vil ta kostnaden i fremtiden, innebærer ingen bærekraftig løsning for fremtidens håndtering av farlig avfall.

Vennlig hilsen

Rødt Molde

Ivar Aasgaard Røsand

Morten Walløe Tvedt